Article citationsMore>>

Huang Taiyun 黄太云 (1996). Xingshi susong zhidu de zhongda gaige—Xingshi susongfa xiugai de jige zhongda wenti 刑事诉讼制度的重大改革——刑事诉讼法修改的几个重大问题. Zhongguo Faxue, 2, 29-39.

has been cited by the following article:

Follow SCIRP
Twitter Facebook Linkedin Weibo
Contact us
customer@scirp.org
WhatsApp +86 18163351462(WhatsApp)
Click here to send a message to me 1655362766
Paper Publishing WeChat
Free SCIRP Newsletters
Copyright © 2006-2023 Scientific Research Publishing Inc. All Rights Reserved.
Top