International Conference on Internet Technology and Applications (iTAP 2012)

Wuhan,China,2012-08-182012-08-202012

ISBN: 978-1-61896-037-5 Scientific Research Publishing,

Paperback 496pp Pub. Date: August 2012

Category: Computer Science & Communications

Price: $200

The Management Information System of Laboratory Animal Center(LACS) Based on ASP.Net

Jun Tan, Jian Liang………………………………………………………………………………………………………………(1)

Study on the Trend of Network Financial Risk and Regulatory

Jianbo Zhang, Shulin Rong………………………………………………………………………………………………………(5)

Application of Cluster Analysis in Talent Selection

Ming-hai Yao, Na Wang…………………………………………………………………………………………………………(9)

Unsolvable Generalized Word Problem in Braid Subgroups and Public key Cryptography

Xiaofeng Wang, Yufang Cheng, Hanling Lin……………………………………………………………………………………(13)

Research on Job Execution Control System of Largescale Data Processing for Private Cloud Computing

Zhu Wang, Tai-yin Zhao, Guang-min Hu…………………………………………………………………………………………(19)

A New Approach to Improve search Performance in Handlersocket

Siling Chen, Qilong Zheng, Jason Ding……………………………………………………………………………………………(23)

Optimizing Peer Selection Strategy in BitTorrent Network Using ANN Method

Haomin Cui, Ming Zhu, Peng Sun…………………………………………………………………………………………………(29)

Research of ALOHA Anti-Collision Algorithm in RFID System

Chao Yang, Shuangyuan Yang, Yanyan Huang…………………………………………………………………………………(33)

Research of Page-Ranking on Campus Search Engine

Yongbing Gao, Wei Gong, Bin Hao, Fang Zhang…………………………………………………………………………………(38)

The Tourism Service Based on Android Platform and Mobile Internet

Dongxin Lu, Tao Liu…………………………………………………………………………………………………………(42)

A LOD Algorithm Based on Out-of-core for Large Scale Terrain Rendering

Naimei Fan, Zhifeng Zhang………………………………………………………………………………………………………(48)

Research on Development of China ERP Software under Electronic Commerce Environment

Jinping Yu, Guixiang Zhu…………………………………………………………………………………………………………(52)

Design of Digital Technology Food Menu

Wen Zhao, Jinli Li…………………………………………………………………………………………………………………(56)

A Novel Error Concealment Technique Based on Kalman Filter for Heavily Corrupted Videos in H.264/AVC

ShiHua Cui, HuiJuan Cui, Kun Tang………………………………………………………………………………………………(59)

k-NN Text Categorization Method Based on Fuzzy Sets Theory

Qiu-yun Liu, Xue-feng Fu…………………………………………………………………………………………………………(63)

A Kind of Application-Oriented Plug & Play Data Service Model

Yige Fu, Gang Xiang………………………………………………………………………………………………………………(67)

A Network Testbed Architecture Based on OpenFlow Network and OpenStack Platform

Dawei Gao, Mingkun Xu, Zhaowen Lin, Yan Ma, Jun Xie………………………………………………………………………(71)

A Watermarking Algorithm of XML Document Based on Word Spacing

Gaorong Zeng, Naidong Zhao……………………………………………………………………………………………………(76)

The Research of EPC Middleware System in the Internet of Things

Ge Yu, Siwei Zheng………………………………………………………………………………………………………………(80)

A Search Algorithm for Modern Tobacco Agriculture

Deji Wang, Jie Lian………………………………………………………………………………………………………………(84)

Designing for the Internet of Things under the Three-stage Method Based on Restful Web Service

Yao-he Liu, Jing Tang, Ting-xin Song, Xian-guo Dai……………………………………………………………………………(88)

Research of Blog Recommendation for Collaborative Filtering based on Graphic

Wenjiang Hu, Jianbin Wang, Yongbing Gao, Bin Hao……………………………………………………………………………(92)

Degree Correlation of the Internet Macroscopic Topology

Jiuqiang Xu, Qun Yu, Xingbing Cui, Hai Zhao……………………………………………………………………………………(95)

An Economic RFID Scheme for Libraries and Archives with Temporary Ownership Transfer Support

Xiao-kun Si…………………………………………………………………………………………………………………………(99)

Study of the Cloud Service Platform for the Software Resources of the University

Ying Huang………………………………………………………………………………………………………………………(103)

Research on Folksonomy Social Spam Detection Algorithm Based on Semi-Definite Programming Kernel

Li-duo Ding, Xiao-shuai Wang, Hua Qin, Yi-dan Su……………………………………………………………………………(107)

Design and Implementation of Wireless Sensor Network Platform Based on ZigBee Technology

Kai Wu, Yuming Bo, Li Xu………………………………………………………………………………………………………(112)

Mobile Internet Interactive Advertising Effects Research in User Experience

Chunfu Li, Chao Guo……………………………………………………………………………………………………………(116)

Research of Distributed Interactive Technology Based on TENA

Bo Bi, Shuang Xun………………………………………………………………………………………………………………(120)

Methods Research and Application for Operation and Management of Regional Seismic Precursor Network

Jianguo Wang, Wei Wang, Xuegong Xu, Mingdong Zhang, Ke Xu……………………………………………………………(124)

A Novel Uyghur Web Text Anti-Filtering Technique Based on Hybrid Method

Anniwaer Jiamali, Munila Talifu…………………………………………………………………………………………………(128)

Information Interaction Solution with Hidden Query based on Android

Zhao-cheng Xu, Ang Wang, Kun Tang, Xiao-ming Wang………………………………………………………………………(132)

Based on Mental Model of Software Interface Development

Huiting Shi, Yuhui Wang, Xianming Gao………………………………………………………………………………………(136)

Design of Campus Instant Messaging Platform and Research of Application in Teaching

Zhenglong Shao, Xiaolong Fu, Xinwei Yan, Yi Li………………………………………………………………………………(140)

A Hierarchical Permutation Cipher Scheme for Verifiable P2P Chunk Exchanges

Jian Wang, Xiaoming Hu, Xiaolin Xu, Yinchun Yang…………………………………………………………………………(144)

The Application of Website Group Management System in the Construction of University Websites

Beihua Wu, Yi Wang……………………………………………………………………………………………………………(148)

DiM: Data Instance Matching in Open Source Database System

Jiajia Miao, Guoyou Chen, Xing Liu, Zhongjun Fang, Xuelin Fang……………………………………………………………(152)

uSM: An Uncertain Schema Mapping Approach Based on Alternative Probabilistic Schemata

Jiajia Miao, Zhongjun Fang, Guoyou Chen, Xuelin Fang, Handong Mao………………………………………………………(156)

fDSN: Find Dynamic Social Network Over the MicroBlog

Jiajia Miao, Xuelin Fang, Handong Mao, Guoyou Chen, Zhongjun Fang………………………………………………………(160)

A Web-based Scholarly Information Collaboration Model and Its Implementation

Jianhui Yu, Yong Tang, Hai Liu…………………………………………………………………………………………………(164)

An Analysis of Reading Portfolios and Learning Performances in the Asynchronous e-Learning Environment

Chun-Hsiung Lee, Chun-Yen Tsai………………………………………………………………………………………………(168)

Multiple Behavior Contracts for JavaScript

Jia Lv, Minghui Wu………………………………………………………………………………………………………………(172)

E-Government Construction Based on Cloud Computing

Kai Zhao…………………………………………………………………………………………………………………………(177)

Network Security Protection System of Digital Library in University

Tingbo Fu, Xiaodan Wang, Guang Yu……………………………………………………………………………………………(181)

Design of a Novel Multi-Band Antenna for WLAN/WiMAX Applications

Wentao Feng, Sichen Liu…………………………………………………………………………………………………………(185)

Design and Implementation of Propaganda and Interactive Platform for Enrollment Based on Web2.0

Zhenglong Shao, Cong Liu, Zhao Du……………………………………………………………………………………………(188)

LDAP-based Access Management System

Jian Tang…………………………………………………………………………………………………………………………(191)

TAHI Automatic Test on Light-weighted Operating System

Yang Wang, Pei-feng Zeng………………………………………………………………………………………………………(194)

BLAST Algorithm Accelerator with Multi-seeds Detection and Parallel Extension

Quanhua Shen, Fei Xia……………………………………………………………………………………………………………(198)

A Plan Knowledge Graph Recognition Algorithm Based on Evidence Theory

Liu Ri-xian, Li-yong Yuan………………………………………………………………………………………………………(202)

Application of Web-based Education System

Liyun Sun, Li Jin, Xueli Duan……………………………………………………………………………………………………(205)

The Data Networks Technology and It’s Development in Coalbed Methane Industry

Meng Zhao, Hong Pei, Yingguang Wang………………………………………………………………………………………(208)

Research of a Low-cost RFID Authentication Protocol

Suzhi Zhang, Chaohui Wang……………………………………………………………………………………………………(212)

Based on the Data of the Panel Cointegration Theory China Telecom Market Price Competition Behavior Mechanism Research

Chongwen Zhong…………………………………………………………………………………………………………………(216)

The Deployment of Distributed Storage Streaming System for Thin Clients

Liangfei Xue, Dongfeng Yuan, Mingyan Jiang…………………………………………………………………………………(220)

The Study of Topic Evolution Based on Multicenter Structure Using Vector Decomposition Method

Xunxun Chen, Wei Wang, Dapeng Man, Shichang Xuan………………………………………………………………………(225)

Research and Design of Monitor to Guarantee Reliable Execution of Workflow

Zhao-Xia Lu………………………………………………………………………………………………………………………(229)

Research on Model and Application of Cloud Service Support System towards Teacher Training Domain

Haiguang Fang, Yanyun Xie, Baocong Jiao, Ye Hong…………………………………………………………………………(233)

Design and Implementation of the Motor Vehicle Appointment System Based on Web

Yu Peng, Huaichu Chen, Li Bi……………………………………………………………………………………………………(237)

SimiIndex: A Novel Two-level Index Based on SimiHash Used for Deduplication

Zhike Zhang, Zejun Jiang, Zhiqiang Liu, Chengzhang Peng……………………………………………………………………(240)

Services of Campus Cloud Storage Based on Web2.0

Yu Peng, Li Bi, Xiong Lv………………………………………………………………………………………………………(245)

The Study on the Application of Visual Simulation Technology in Foreign Trade English Teaching

Lei Zhu, Wei Xing………………………………………………………………………………………………………………(248)

Model Checking-based Testing for Safety Properties

Xiaohai Liu………………………………………………………………………………………………………………………(253)

Improved Safety Management System of Coal Mine Based on Iris Identification and RFID Technique

Dongsheng Wu, Yangmin Xu, Jiren Xu, Jiasong Chen, Changchen Li…………………………………………………………(257)

Onboard Switching Methods in Broadband Multimedia Satellite Communication Systems

Jinshi Xie, Yong Yu, Xin Deng, Xiaoxin Zhang…………………………………………………………………………………(261)

Web Image Publishing Services Based on the Data Organization of Big File

Jiansi Yang, Renhui Zhu, Hua Liu………………………………………………………………………………………………(265)

The Design on Hybrid Learning of Common Course of Educational Technology

Yulian Zhu, Meizhi Xue, Guolin Li………………………………………………………………………………………………(269)

The Design and Implementation of Dynamometer Based on Zigebee Technology

Jingfu Yan, Shubin Wang………………………………………………………………………………………………………(273)

MCOUS: A Multi-path Concurrency Object Universal Search Algorithm in Internet of Things

Haining Yu, Xiangzhan Yu………………………………………………………………………………………………………(277)

A JSLEE Based Service Creation and Service Delivery Framework for Value-added Services
in Next Generation Networks

Thomas Eichelmann, Ulrich Trick, Woldemar Fuhrmann, Bogdan Ghita………………………………………………………(281)

Influence of Sampling Jitter Effects on the Performance of OFDM in Optical Network

Jean Temga, Deming Liu…………………………………………………………………………………………………………(285)

Spatial Data Distributed Storage Based on HBase

Jianyong Fan, Ming Long, Wei Xiong, Sheng Ge………………………………………………………………………………(288)

A Heuristic Regional Split Packet Classification

Bing Chen, Xuefeng Yan, Hongyan Qian………………………………………………………………………………………(293)

A Modified Architecture of PoC Service System for Improving the Performance of Group
Communication

Dawei Ma, Sheng Chen, Gang Yu, Binde Luo…………………………………………………………………………………(297)

Needs Assessment of Biomedical Research Intranets: An Empirical Investigation into the
Research Communities at Brigham and Women’s and Massachusetts General Hospitals

Rong Tang, Christine Michael, Margaret Ann Harris, Jessica Podlaski…………………………………………………………(301)

Efficient Use of Health Surveillance Data for Near Real Time Public Health Surveillance

Asif, Muhammad, Ullah Kifayat, Tripathi Nitin…………………………………………………………………………………(307)

Researches on Index Evaluation System of Network Science Popularization in Beijing

Qiong Wu, Nanxin Li, Yanqin Shi, Xiaoqing Dong, Chensheng Wu……………………………………………………………(311)

Application of Virtualization Technology in Medical Cooperative System

Yi Zhang, Tao Wu, Yansong Zhao………………………………………………………………………………………………(314)

Researches about Cloud Computing in Large-scale Survey

Wei Li……………………………………………………………………………………………………………………………(319)

A Study on Applying Cloud Computing Technologies (App-V) to Construct a User-friendly
Environment

Koun-Tem Sun, Man-Ting Ku, Hsin-Te Chan, Tien-Sheng Shih………………………………………………………………(323)

Analysis of the Influencing Factors of the Emerging Text Information Value-added Services’ Diffusion

Xia Chen, Ting-jie Lu, Yuan Jia, Qi Wang…………………………………………………………………………………(327)

A Study on the Professional Development of Technological and Pedagogical Competencies
for e-Teaching Faculties

Hueyching Janice Jih, Chia-Chi Lin………………………………………………………………………………………………(331)

Research on Survivability Evaluation of Ad hoc Network

Ji-Lu Wang, Zhen-Wei Yu………………………………………………………………………………………………………(335)

Research on the Innovation Attribute of Text Information Value-added Services’ Diffusion

Xia Chen, Ting-jie Lu, Yuan Jia, Qi Wang………………………………………………………………………………………(340)

Capturing Customers’ Needs of Innovative e-Edutainment Products via Scenario-based Design

Hueyching Janice Jih, Tzu-Ying Huang, Tzu-Min Huang………………………………………………………………………(344)

Challenges and coping strategies of the emerging text information value-added services to operators

Xia Chen, Ting-jie Lu, Yuan Jia, Qi Wang………………………………………………………………………………………(348)

Face Recognition Based on Support Vector Machine Implementation on the ARM11

System

Jing Wang, De-tian Li, Chang-sheng Wang, Ying Zhou, Ya-ping Shi…………………………………………………………(352)

Research on Key Technologies of Empty-Nesters Family Services System

Yingjiu Cong……………………………………………………………………………………………………………………(358)

Resource-binary-tree: A New Data Structure for Resource Reservation

Libing Wu, Tianshui Yu, Quan Cong, Lei Nie…………………………………………………………………………………(361)

Security Solutions for Server Virtualization in Cloud Computing System

Xue Jiang , Xiaoxia He……………………………………………………………………………………………………………(365)

Optimization of Geospatial Data Visualization in Web Maps

Ming Long, Jianyong Fan………………………………………………………………………………………………………(369)

Towards a Spatiotemporal Ontology of Administrative Division

Junli Li, Qiaoli Zhu, Zongyi He, Xiaofeng Li, Junli Li…………………………………………………………………………(373)

Research on Key Technologies of Fault Diagnosis Based on CAN in Power System of Shipping

Wei Luo, Kewei Li………………………………………………………………………………………………………………(378)

Study of Routing Algorithm of Adjacent Clusters with Reliable Transfer for Wireless Sensor Networks

Taoshen Li, Guozhi Zhou…………………………………………………………………………………………………………(382)

On the Quick Search Method for Based on the Cache Mechanism of ISMBDI Mode

Taoshen Li, Wei Luo……………………………………………………………………………………………………………(386)

The Improvement of Ant-colony Algorithm Based on Cloud Model

Chuantao Li, Guibin Zhang, Haiying Wang……………………………………………………………………………………(390)

Fast Algorithm for JND Computation Based on Region Segmentation

Guanjun Zhang, Yapei Zhu, Mei Yu……………………………………………………………………………………………(393)

A Federated Retrieval System for Learning Objects

Luiz Henrique Longhi Rossi, Marcos Freitas Nunes, Paulo Schreiner, Rosa Maria Vicari……………………………………(397)

Design and Analysis of Minimum Spanning Tree in Euclidean Plane

Hong-mei Ge, Chao Xu…………………………………………………………………………………………………………(401)

The Research and Implementation of the Machine Room Management System Based on UML

Yan Chen, Chao Xu………………………………………………………………………………………………………………(405)

Research on Multi-level Learning Classifier System Based on Fuzzy Information Fusion

Jun Zhao, Zijian Guo……………………………………………………………………………………………………………(409)

Research on Knowledge Representation Conversion from Description Logic ALC to Basic-element and Complex-element of Extenics

Bin Wen, Ruixin Zhang, Ming Wang, Wei Zhu…………………………………………………………………………………(413)

Design of the Performance Evaluation Index System of E-government Based on Requirement/Objective

Fang Yong, Rao Su………………………………………………………………………………………………………………(417)

A Classification Algorithm of Continuous Domain Decision Table Based on the Classification Quality

Zhuo Long, Wenjun Liu…………………………………………………………………………………………………………(421)

Misbehavior Detection Scheme using Verifier Vehicle in Vehicular Ad Hoc Network

Sandeep Kumar Harit, Sankalp Sonu, Neeraj Tyagi……………………………………………………………………………(424)

An Efficient Agent-based Wireless Communication Model

Bernard O. Okuku, Elisha T. O. Opiyo…………………………………………………………………………………………(428)

Modeling and Identification of Force Sensing Touch Screen Touch Gesture based on Time and Space

Liang-chen Li, Wen-ming Guo…………………………………………………………………………………………………(432)

Study of Modeling Moving Object based on Future Temporal

Yanling Zheng……………………………………………………………………………………………………………………(439)

Addressing Optimization Problems in Sensor Networks Via a New Network Reliability Model

Louis Petingi………………………………………………………………………………………………………………………(442)

On the Significance and Main Challenging issues of Establishing and Developing Vehicle Networking
and the Tentative Solutions

Jun-tao Xiao………………………………………………………………………………………………………………………(446)

Sentiment Analysis of Health and Nutrition Tweets Using Support Vector Machines

Tarek Helmy………………………………………………………………………………………………………………………(450)

Automatic Selection of Camera Calibration Images by Object Posture

Xin Chang, Hui Chen, Mengsheng Li, Ranran Li………………………………………………………………………………(456)

Structural Research on Internet of Things Based on REST and Its Application in Mine

Chulei Wang, Haidong Xie, Zhidong Wang, Fuyang Qin……………………………………………………………………(465)

The Capacity Expansion Problem on Network

Cheng Xu, Xiao-ming Xu………………………………………………………………………………………………………(468)

Research of Preprocessing Methods of On-line Handwritten Signature Verification

Nan Xu, Yan Guo…………………………………………………………………………………………………………………(471)

Digital Sports Application and Trend

Xue-jun Wang, Yun Li……………………………………………………………………………………………………………(474)

The Design of a New Type of Heterogeneous Network of Wireless Multimedia Sensor Networking and
Data Acquisition System

Tao Wu…………………………………………………………………………………………………………………………(477)

P2P Traffic Classification Based on Flow Features of Transport and Application Layer

Gang He, Shanshan Zhen, Xiaochun Wu, Dechen Yu……………………………………………………………………………(482)

The Improvement of the ART Algorithm Based on Cloud Model

Chuantao Li, Guibin Zhang, Haiying Wang……………………………………………………………………………………(488)

The Weighting Algorithm of Textual Unit Network Sentence Based On the Principle of Mutual Reinforcement of Keywords and Sentence

Junmin Ye, Songsong Li, Shizi Li, Yabo Ni……………………………………………………………………………………(492)

Coming soon...
Free SCIRP Newsletters
Copyright © 2006-2023 Scientific Research Publishing Inc. All Rights Reserved.
Top