2012 International Conference on Environmental Pollution and Public Health

Shanghai,China,2012.5.17-5.202012

ISBN: 978-1-61896-022-1 srp

Paperback 1246pp Pub. Date: May 2012

Category: Earth & Environmental Sciences

Price: $100

Environmental Pollution and Public Health ISBN:978-1-61896-022-1 Topics:Water Pollution,Air Pollution,Land Pollution,Other Related Issues. Venue:Shanghai Date:2012.5.17-20
Contents
Session One: Water Pollution
Corrosion Scales in a Cast Iron Drinking Water Supply Pipe in Chongqing: Property and Influence on
Water Quality 1
Jiang Wen-chao, Wu Jin-jin, Jiang Hui, Huang Jin-lei
Detection of microorganisms in drinking water samples during the treatment process 6
Raju Sekar, Jia Liu, Kate Royal, Catherine A. Biggs
Establishment and optimization of the determination method for ibuprofen in the WWTPs 10
Yilong Hua, Jiabin Chen, Qing Liu, Xuefei Zhou, Yalei Zhang
Diffusion and Transport of Toxic Liquid Pollutant: Some Experimental Results 13
ZHAO Xiaodong, XU Xuesong, LI Li, LI Xiaoxiao
SVR-based Chlorophyll retrieval of case II waters in Bohai Sea 18
Sheng Ma, Zui Tao, Ziwei Li, Xiaofeng Yang
Satellite Monitoring And Classification Of Coastal Water Quality 22
Zui Tao, Xiaofeng Yang, Yang Yu, Ziwei Li, Lin Wang
Nitrogen and phosphorus removal from contaminated water by five aquatic plants 26
Xiaoyun Fu, Xingyuan He, Wei Chen, Zhouli Liu
Biosorption performance of powdered activated sludge for copper ion removal 30
Xiao Lu, Xu Yan-Bin, Li Bin-Hui, Xu Jia, Chen Peng-Cheng
Decade Trend Analysis of Water Quality Pollution Index and Comprehensive Trophic Level Index in a
Northern Lake of China 34
Xiaofeng Shi, Fei Wang
The Structure of Phytoplankton Community and Ecological Evaluation of Water Quality of Two
Landscape Lakes in Beijing 38
Qu Jiangqi, Zhang Qingjing, Jia Chengxia, Liu Pan, Zhu Hua
Determination of 8 Sulfonamide Antibiotics in Surface Water of North China 42
Jun ZHANG, Yang LUO, Xushen ZHOU, Shilu ZHANG, Wenyan CUI, Wei XU, Hongcui WANG, Chao
LIN
A coupled lattice Boltzmann(LB) model for flow-pollutant system based on nonuniform mesh grids 46
Rongxuan Lin, Ping Huang, Zhuangming Zhao
Monitoring of algal blooms in Chao Lake, China, from satellite data 50
Paolo Villa, Mariano Bresciani, Claudia Giardino, Annalisa Bortoluzzi
Wastewater Treatment Network Design Based on Optimization Conditions 54
Shanshan Yang, Guangxu Yan, Yibin Weng, Rui Sun, Chonghua Liu, Xiaoyan Jiang
II
Occurrence and removal of long chain fatty acids in piggery wastewater 57
Lei Tong, Ping Li, Yixian Shao, Yanxin Wang
Investigation of first flushes in a typical small rural-agricultural catchment 61
YANG Xiao Lin, Zhu Bo
Determination of pyrethroid pesticides in reservoir water by Microextraction Flask -High Performance
Liquid Chromatography 66
Jian-ke ZHOU, Cui-ling TANG, Chao-jia HAN, Peng XU, Dong-xia YANG
Research on the space-time simulation of water pollution in sanitary landfill sites based on Matlab 70
Xinbo Zhang, Xiaobo Xiong, Ke Chen, Feng Chen
Effect of magnesium, zinc, glycine and glutathione on mercury toxicity to Chlorella pyrenoidesa 74
Peng Zhang, Wen Zhao, Jie Qin, Jingxian Sun, Jieru Chen
The shape changes of riverbed attended with the dynamics of heavy metals hosted in the riparian after
30-year mining activities 78
ZHOU Xu, XIA Beicheng, WEI Xing, QIU Rongliang, HU Meng, ZHOU Yanwu, ZHAO Peng, LI
Haiqian
Mathematical Simulation of AAO-MBR Process For Nutrients Removal from Municipal Wastewater 82
Chuang Mi, Li Xie, Dianhai Yang, Hojae Shim
Study on Enrichment Culture Technique of Nitrobacteria in Actived Sludge 86
Sun Jinfeng, Liu Rui, An Shaofeng, Chen Lvjun
Runoff prediction using distributed Xinanjiang model 90
Lianyong Zhu, Yuhui Wang, Xiaomin Huang
Prospects of water quality numerical simulation for plain river network 94
Han Long-xi, Yuan Yan, Lu Dong
the Effect of Cathode Using Different Material on Phosphorus Removal Rate from Phosphorus-Rich
Industrial Wastewater 98
Xu Zhiling, Liu Yanan, Wang Juan, Zhang Shu
Analyse Water Quality of the Xinan Creek with PCA Method 102
Xiao-bing Liu, Yan-mao Wen, Zhi-peng Duan, Feng Li, Chang-hua Wu
Technology Of Coking Wastewater Treatment In the A/O Process 106
SHANG Fei, ZHOU Xiaolv, LI Huan, WU Nanjiang
Isolation and characterization of two marine algicidal bacteria against the Phaeocystis globosa 110
Rongjun Yan, Pinghe Yin
GIS Based Early Warning System for Water Quality in Taihu Lake Basin 114
ZHUANG Wei, LI Weixin, LIU Zhuang, CHAO Jianying
Water Quality Model for Sudden Accident and Its Application Based on Matlab Tools 117
HU Guojian, LIU Jinbao
Assessing recycled water quality using a battery of in vitro bioassays and chemical analysis:“Is there a
needle in the haystack?” 120
Frederic D.L. Leusch, Erik Prochazka, Heather F. Chapman, Andrew R. Humpage, Somprasong
Laingam, Suzanne Froscio, Stuart J. Khan, Trang Trinh, James McDonald
III
Application of AFI to Qiandunpu Estuary Water in Dian-shan Lake 124
GAO Yangjun, Geng Chunnu, SUN Congjun, CAO Yong
The evolution and management of a river network in Yangtze Delta Plain during the past 40 years 128
Yue Che, Zhao-yi Shang, Yan Jin, Kai Yang
Study on Optimization of derivatising conditions of biogenic amines with dansyl chloride 133
Chenggang Cai, Hui Zhang, Nan Wang, Lijun Shan
Hydrogeochemistry of Epikarst Springs:A Paired Catchment Study in Nanchuan,Chongqing,SW China 137
Mingzhu Lin, Shiyou Xie, Min Cao
Multiple analysis of ecological water requirement:Taking Lancang river and Honghe river as example 141
HU Bo, Zhang Ping-cang, Zhai Hong- juan, Li Jing
Integrated health assessment of the Daliao River estuary based on a fuzzy comprehensive evaluation
model 145
Jing Chen, Lina Yang, Zhengyan Li, Liang Shao
Dynamic Water Environmental Capacity of COD and ammonia nitrogen in the Harbin Section of
Songhua River 149
Xianlin Meng, Sun Xuejiao, Shao Xue
Hydrochemical and Stable Isotopic Characteristics of Three-Type Water in Beijing, China 153
Yuanzheng Zhai, Jinsheng Wang, Yanguo Teng, Rui Zuo, Hui Guo
Organic-carbon Transport and Hydrologic Process Response in the Longchuanjiang River Basin 157
ZENG He-ping, HU Jian-li
Drinking Water Quality of Small Community in Southern Taiwan after Morakot Typhoon 160
Ming-Han Tsai, Hsiao-Jung Ho, Hwa-Sheng Gau, Chung-Yi Chung, Shao-Wei Liao, Wen –Liang Lai
A Review of Research on Urban Stormwater Management Based on Low Impact Development 164
Mulan ZHU, Jiping WANG
Application of Combination Weighing Method on Assessment of Agricultural Non-Point Source
Pollution Treatment Process in River Lhasa Basin 169
JIANG Hui, JIANG Shao-jie, LIN Yu-lian, LI Jia-jie, Chen Jie-yun
Dynamic Analysis of Nitrogen in Different Water Levels of Frost-Free Period in Degraded Wetland 174
Hai-jiao Yu, Ying Zhang, Xiao-hui Wang, De-xin Shan, Zhi-gang Wang
A multi-objective fuzzy optimization model for regional planting structure adjustment in the Shiyang
river basin, northwestern China 178
Jin Quan, Yun-zhong Jiang, Da-wei Zhang
Numerical Simulation Study on The Microphysical Processes of Typhoon Wipha 183
YANG Wenxia, RAN Lingkun, HONG Yanchao
Analysis and Area Zoning on Nontraditional Water Resources Utilization Characteristics in China 187
Junling Wang, Na Zhang, Yajun Zhang, Wei Han, Xianguo Zhang
A research on water environment function evaluation based on fuzzy mathematics comprehensive
assessment 191
Meng Xianlin, Li Jingwen
IV
The effects of climate change on the characteristics of spatiotemporal variations of precipitation in
Heilongjiang River Basin, China 195
LanLan Yu, Ziqiang Xia, Tao Cai
Analysis on Vapour Field for the Drought Causes in Beijing , Tianjin and Hebei Districts in Recent
Years 199
YANG Wenxia, LI Hongyu, ZHANG Guohua, LI Zongtao
Climate Impact on Effectiveness of Filter Strips in Pollutant Reduction 203
Roy Gu, Xiaokai Chen, Chuling Guo, Xianggui Zhao
Influence of Different Weights on Fuzzy Comprehensive Assessment Method for Water Quality 207
Meng Boyang
Impacts of Inland Nuclear Power Projects on Water Environment in China 211
Shaowei Wang, Ailing Zhang, Qingwei Chen
Radionuclides in the ecosystem of cooling pond of Ignalina NPP during its operation period
(1988–2009) 215
Jonas Mazeika, Elena Danute Marciulioniene, Ricardas Paskauskas
Remediation of Soil Contaminated with Gasoline by Soil Venting 219
Wei He, Fei Liu, Chunfang Zhu, Honghan Chen
Experimental study on enhanced denitrification of Single Chamber Microbial Fuel Cell 223
CAO Xiao-yan, CUI Kang-ping
Nitrate Removal from Groundwater Using Biofilm-Electrode Process 227
Kang-ping CUI, Tao WANG, Song JIN
Simulation of Chemical Contamination Transport in Heterogeneous Soil Using a Modified Diffusion
Limited Aggregation Model 231
Kang Wang, Renduo Zhang
Characteristics of Chromium Pollutionfor Soil and Groundwater Caused by Chromium slag 235
Weihua Yu , Huanzhen Zhang , Youping Wang, Zhili Wang
Study on Control Methods of Agricultural Non-point Source Pollution in Poyang Lake Limited
Development Area—Taking Duchang Section in the Lower Reaches of Poyang Lake as Example 239
ZHANG Yang-fan, TAO Chun-yuan
Nitrate pollution of groundwater in a marginal oasis of the middle reaches of Heihe River Basin 243
Yang Qiu, Xiao Honglang, Zhou Maoxian, Wei Heng, Li Caizhi
Major Ion Chemistry of Shallow Groundwater in Alluvial Fans of the North China Plain 247
Ruiqiang Yuan, Xianfang Song, Yinghua Zhang, Dongmei Han
Adsorption characteristics of PAHs on clayey liners in landfills 252
Cuiling Wang, Jiansheng Shi, Lixin Pei, Changli Liu
Groundwater Contributions to Soil Salinization in Songnen Plain, Northeast China 256
Jianfeng Yang, Shuqin Wan, Guangxin Zhang
Groundwater Recharge simulation based on stochastic collocation method 263
Yunqing Tang, Liangsheng Shi, Jinzhong Yang
V
Impact of vadose zone thickness on groundwater recharge 267
Xiucui Tan, Jinzhong Yang
Modified Newton-Raphson method for calibrating parameters of land subsidence model 272
Yue Luo, Shu J. Ye, Zi X. Wei, Qin F. Li
A New Fast Harmony Search Algorithm for Multi-objective Groundwater Remediation Design
Problems 276
Qiankun Luo, Jianfeng Wu, Xiaomin Sun
Optimal Design of Groundwater Remediation Systems under Uncertainty Using Probabilistic
Multiobjective Evolutionary Technique 280
Yun Yang, J. F. Wu, X. B. Zhu
Chemical Fractions of Heavy Metals in Sewage Irrigated Soils in Luancheng, Hebei Province, China 285
Yahui Cui, Teng Ma, Yuan Liao, Xiaoming Guo, Peng Du, Liuzhu Chen
Using isotopes and chlorofluorocarbons to assess the interrelation between surface water and
groundwater in Sanjiang plain, Northeast China 289
Bing Zhang, Xianfang Song, Yinghua Zhang, Dongmei Han, Changyuan Tang, Ying Ma
Laboratory Experimental Investigation of Salt Filtration in Clay Layer 293
Yamei Li, Jianmei Cheng, Qiang Li, Chang Liu
The Effects of Wastewater Irrigation on Groundwater and Soil Contamination——A Case Study 297
Y Liao, T Ma, X. M. Guo, Y. H. Cui, P Du, L. Z. Chen, W. K. Yao
Studies on the relation between potentials and the reduction rate of Cu(II) by TiO2 photocatalytisis 300
Longli LIN, Guoguang LIU, Wenying LV, Kun YAO
Rapid Photocatalytic Degradation of Dichloroacetic Acid under High UV Photon Flux Radiation 304
Qian ZHANG, Chaolin LI, Ting LI
Metal recovery from steel slag through acid leaching 308
Qi Qi, Xie Li, Zhang Yifan, Wang Qingyang, Yang Dianhai
Treatment of Nitrobenzene wastewater in laboratory-scale constructed wetlands 312
Wenjie Qu, Kui Jing, Yanjie Wang
Performance of Enhanced Oenanthe Javanica Floating Raft for Deep Treatment of Rural Domestic
Sewage under Low Water Temperature 316
ZHANG Zengsheng, ZHAO Jianfu, Chen Ling
Biotoxicity Evaluation of Coking Wastewater Treated with Different Technologies Using Japanese
Medaka (Oryzias latipes) 320
Xiaobiao Zhu, Zhengdao Pan, Jinping Tian, Lujun Chen
Studying the Effect of Fluid Flow Pattern on Pollutant Removal in A Baffled Reactor 323
Lei Liu, Jirun Xu, Shiqiang Ding
Application of a kind of immobilized cells on the treatment of diesel oil wastewater 326
Lu Sijin, ZhaoXiaojun, Sun Cong, Yu Yang
Application of Constructed Rapid Infiltration - Constructed Wetland Integrated Process in Actual
Domestic Wastewater Treating Project 330
Zhang Yi, Sun Zongjian, Li Hong, Zheng Lei, Ding Aizhong
VI
Treatment performance of domestic wastewater in a post-denitrification biological aerated filter system 334
Wen-yi DONG, Fei-yun SUN, Zong-wei LI, Hong-jie WANG, Ji LI
An anoxic-biological aerated filter (A-BAF) system for simultaneous removal of organic and nutrients 338
Hong-jie WANG, Wen-yi DONG, Fei-yun SUN, Jie LIU, Ji LI, Li-sha LIU
Pilot-scale Study on the Treatment of Reservoir Water Derived from Yellow River by
Flotation-Sedimentation Process 342
Kefeng Zhang, Mei Li, zhen Tian, Xin Wang
The Research on Allelopathy of O-Dihydroxybenzene and Pyrogallol with the algae Growth 345
WU Shan, LI Xiao-hong, YANG Long
Technology of Glyphosate Mother Liquor Resources 349
Kang-ping CUI, Yan LI
Technology of Chlor-Alkaline Industry Wastewater Advanced Treatment and Reclamation 353
Peng-cheng FANG, Kang-ping CUI, Yuan-xiang ZHOU, Tian-qiu HONG
Study on the Reduction of Nitrobenzene by Zero-Valent Iron 357
ZHOU Bing, ZHAO Yong-sheng, SU Yan, ZHAO Yan
A comparative study of nitrite influencing on waste activated sludge fermentation 361
Liangchang Zhang, Yongzhen Peng, Wei Tang, Shuying Wang, Shengbo Gu
Removal of Phenol by Carbon Material and Microbe 365
Yajun Wen, Yunying Wu, Jianxin Zhou, Peng Yin, Qi Dai, Xiaokun Yu, Yunhai Wu
Batch-scale Experiments for Treating High-concentration Wastewater from Acrylonitrile Synthesis
Process 369
Guangxu Yan, Xiaoli Dai, Xing Chen, ShuangShuang Xu
The Study On Yeast Adsorption of Pb2+ 373
LIU Xiu-yan, SHU Ting-ting, DING Jia-ling
Biosorption of Cu (II) ions from aqueous solution by chemically modified pine bark 377
Jin-Yu Wang, Ya-Bing Sun, Ting Zou, Hong Miao
Biofilm Ecotechnology Application to the Treatment of Municipal Wastewater Containg Propyl
Paraben:Propyl Paraben Treatment by the Biofilm System 381
Chihhao Fan, Hsin-Chih Wang
Treatment of Dyeing Wastewater Using Iron Scraps Particles and Chemical Coagulants 385
Yasir Al-Ani, Yilian Li
Leachate Treatment Using Surface Reaeration and Natural Ventilation Aged-Refuse-Based Reactor 390
Yanhua Wu, Xiaojie Sun, Dunqiu Wang, Yinian Zhu, Jieyu Luo, Zhe Shao, Guanhai Lv
Influence factors of electrochemical oxidation of p-nitrophenol using Fe –PTFE modified nano-PbO2
electrode 394
Hong Miao, Yabing Sun, Jinyu Wang, Jianhua Xu
Use of Zero Valent Iron Composited Organobentonite for Dye removal 398
Tianli Zhang, Jianfeng Ma, Bingying Cui, Dinglong Li, Juan Dai
Adsorption Dye by Clay-Supported Magnetic Iron 402
VII
Tianli Zhang, Jianfeng Ma, Bingying Cui, Dinglong Li, Juan Dai
Effect of CTAB on Dye Removal by Bentonite 405
Weidong LI, Weidong LI
Effect of Carbon Sources on Biological Nitrogen and Phosphorus Removal in the Municipal
Wastewater Treatment System 408
LIN Yuqian, BAI Shaoyuan, WANG Dunqiu, CHEN Tengshu, XU Jian
Research on Post-denitrifying biological aerated filters to treat sewage 412
Zhu Lei, Ji Fangfang, Jiang Xiaolin
Effective Purification of Industrial Wastewaters through Assembling a Novel Magnetic Composite 416
Dan Chen, Yang Li, Xin-Chao Shan
Photocatalytic oxidation of Orange II and Procion Red MX-5B under different visible light wavelengths
irradiation 420
LI Guoting, GU Qiyuan, WU Gen
The Experimental Study and Application of PAC Prepared With Coal Gangue 424
Li Ru, Gong Xuan, Chen Xi, Ren Hai-yan
Decomposition of cefotaxime sodium wastewater by ultrasonic/Fenton-like method 428
LI Hu-ping, ZHAO Yu-lin, LUO Kang-bi, CHEN Ju-en
The kinetics investigation of arsenate removal by zero-valent iron 432
Mei Yu, Shuqiong Kong, Yanxin Wang
Photodegradation of 4-tert-octylphenol (4-t-OP) by UV-irradiation 436
Liang Wang, Minghong Wu, Gang Xu, Yangyang Bao
Clogging mechanisms of the Subsurface Flow Constructed Wetland 439
Xu Jian, Bai Shaoyuan, Chen Tengshu, Zhang Hua
Study of a process for the separation of zinc and iron from sulfate liquor with Methyl trioctyl
ammonium chloride 443
Hua Ya-ni, Li Deng-xin, Yang Ming, Su Rui-jing, Zhang Shu
Aerobic treatment of phenol in a modified airlift bioreactor 447
Shih-Hsiung Chen, Cheng-Hsien Huang, Rey-May Liou, Mu-Ya Hung, Cheng-Lee Lai, Jing-Song
Chang, Chi- Yu Shih
Experiments and Application of A2 / O in treating Coking Wastewater 452
Guoyi Yang, Ting Wang
The Analyses of Lignin Structure and Molecular Distribution of Small Fraction from Dissolved Kraft
Lignin 459
Chunjing ZHANG, Yu LIU
The Preparation of Bi-based Oxides and The Reseach of Their Photocatalytic Degradation Performance 463
Jianguo Sheng, Yudi Shan, Cangsong Liu
Preparation of boron-doped diamond film electrode with continuous transient layer and its application
to degrading wastewater 467
peng zhang, yue chen, jiachang liang, Chengyao Gao
VIII
Operation and Commissioning of High Concentration Pharmaceutical Wastewater Treatment Process 471
Lei Zhu, Xu Wan
Decomposition of Acid Orange II in Water by Pulsed Discharge Plasma 475
Sun Ming, Zhang Ying, Wang Shaoqi, Wang Hongyan
Clogging in Constructed Wetlands: Occurrence and Mechanism 478
YE Chao, FENG Qian, HAN Wei
Study on the Effect of Basicladia Crassa - Facultative Sludge Bundle Reactor Process on Eutrophic
Water Purificatio 482
CHEN Kai-Han, DAI Cong-Jie, LIAN Jian-Yang, WANG Yu-Zheng
Effect of surface acidic modification of activated carbon on catalytic degradation of Acid Orange 7 in
the presence of peroxymonosulfate 487
Shiying Yang, Xueting Shao, Jun Zhang, Jing Wang
Study on Removal of Chloroprene from water by Powdered Activated Carbon 490
Wenying Li, Haoqiang Tan, Tinglin Huang, Chen Li
The Effects of Extended Subfluidization Wash on Water Quality Control during Filter Ripening Period 494
Shuo Feng, Xiaojian Zhang, Chao Chen, Zhiyu Yang, Jun Wang, Wei Ding
Performance using PVDF-SiO2 organic and inorganic ion-exchange membranes 498
Xingtao Zuo, Shuili Yu, Jun Lu, Li Wang
The Rate of Particle Removal During Filter Backwashing 502
Budi Kamulyan, Fatchan Nurrochmad, Radianta Triatmadja, Sun Sunjoto
Preparation of SPSf/PVDF ultrafiltration membranes for removal of humic acid from drinking water 506
Chun-Hui Du, Chun-Jin Wu, Li-Guang Wu
Analyze on Arsenic Removal from Groundwater in the Countryside 510
Cui-min FENG, Ren-da YAO, Jun-ling WANG, Cui-min FENG
Formation of Trihalomethanes in Chlorination of Water Samples from Three Typical Drinking Water
Sources of Shanghai 515
Jun Zhang, Chenfeng Fan, Yanling Qiu, Zhiliang Zhu
Effects of Ferrous Ions and Ferric Hydroxide on Dechlorination of Carbon Tetrachloride 519
Zhiliang ZHU, Maohua PAN, Jing WANG, Yanling QIU, Jianfu ZHAO
Electro-catalytic Oxidation of Anilinein the Presence of NaCl 525
Xingyu Song, Lingfeng Qiu, Yingying Tu
The research about the impact of fractal characteristics of floc size on coagulation effects 529
Jun Nan, Fei Fei Fan, Hao Yu Li
Investigation on the treated technology of decentrolized water supply in rural areas 534
Weiqing Jiang, Qingkai Ren, Dejun Bian, Hong Qu
Estimation of Nitrogen Export from Non-point Source in a forest-dominant sub-catchment of Poyang
Lake Watershed, China 536
Xiu-li Xu, Qi Zhang, Xiang-hu Li, Min Shao, Yun-liang Li, Li-ming Jin
Sorption Characteristics of Uranium onto Titanate nanotubes 540
Shujuan Liu, Jinying Li, Mingbiao Luo, Rong Hua, Linxi Zhang
IX
Fuzzy Comprehensive Evaluation Model for Eco-environmental Carrying Capacity Related to Water in
Tieling Section of Liao River Basins, China 544
He Wang, Cheng Hu, Bo Sun, Li Liu
Rates of nitrification of cultured seawater and the influence of temperature on nitrification 548
ZHENG Shenghua, CAI Zhenzhen, TIAN Chunyu, LIN Li, WANG Xian
Strategy on Using DO and ORP as integrated parameters to control air supply in aeration system of
wastewater treatment plant 553
F.Zhang, S.Li, C.Q.Liu, X.J.Bi, X.S.Kang, Y.Li
Technology of Thermal Hydrolysis Quickly Reduction on Excess Sludge 557
DING Jie, CUI Kang-ping, HONG Tianqiu
The Microbial Community in Two Types of Wastewater Treatment Sludge 561
Xiao-Ran Li, Han Meng, Yi Lv, Zhe-Xue Quan
Effect of SO4
2- on Fluoride Removal by Aluminum Hydroxide 568
Qinhu Zhang, Hongjie Wang, Yili Wang, Dan Qu, Qinhu Zhang, Jiantuan Ge
Temporal Variation of Vertical Salinity Profile During Spring in Dry Season in Mouth of Modaomen,
Pearl River Estuary 572
Xiaoling Yin, Yuanying Chen, Licheng Li, Donglin Bai
Impact of drilling for Oil and Gas on Water quality and Productivity Potential of Krishna – Godavari
basin 575
P.V. Shirodkar, Analia M. Mesquita
Kinetics and Thermodynamics Studies of Methyl Orange Adsorption onto PEG-Grafted Expanded
Graphite from Aqueous Media 579
Chunyang Su, Xin Qing, Kanzhu Li, Wei Qi, Yanjie Mao, Yin Hu, Tong Yang, Mincong Zhu, Dengxin Li
Stabilization of Heavy Metals in Sewage Sludge Using Inorganic Oxysalts as Stabilizing Agents 584
ZHU Zhiliang, HUA Wen, LIANG Dong, QIU Yanling, ZHAO Jianfu
Mechanism of membrane fouling by natural organic matter and the effect of coagulation on it: A review 589
Yong-bao Chu, Jian-li Xue, Xia Meng
Distribution and seasonal variation of synthetic musks in wastewater from a sewage treatment plant in
Shanghai 595
Shoukuan Man, Qing Xu, Xiangying Zeng, Fengling Wang, Xiaolan Zhang
A novel bio-template approach to fabricate yeast-BiVO4 microspheres for environmental applications 599
Lan Chen, Yu Dang, Bo Bai, Xiushan Tian
Health Risk Assessment on Heavy Metal Pollution in the Water Environment of Benxi Reach of Taizihe
River 602
Hui Wang, Li-na Sun, Zheng Zhang, Min Shi
Researches on the synthesis of adhesive mud remover and bactericide and its properties 606
Yuhua Gao, Zhenfa Liu, Lihui Zhang, Caili Tian
Forecast of Gross Amount of Water Resources of Haihe River Basin Based on Grey-Markov Model 610
Hongcui Wang, Chao Hu, Yang Luo, Siyan Hou, Shilu Zhang, Wei Xu, Ying Wang
X
The Uncertainty Evaluation and Homogeneity and Stability Testing of the Potential Value of a Redox
Standard Solution 613
Ying-zhen WANG, Yuan WANG, Tie-long LI, Da-xi LIU, Mei-ting JU, Yong Yao
Disinfection by-product minimisation using adsorptive precursor removal strategies 616
Nicole Knight, Kalinda Watson, Maria José Farré
Synthesis and characterization of electrochemically prepared polyaluminium chloride used as coagulant 620
Ilie Vlaicu, Adina Pacala, Ciprian Radovan
Session Two: Air Pollution
Geochemical Characteristics and Source of Atmospheric PM10 in Spring of Shanghai in 2010 624
Chao Lu, Limin Zhou, Xiangmin Zheng, Peng Qian, Jianer Yang
Bioconversion of airborne formaldehyde by immobilized formaldehyde dehydrogenase from the
recombinant methylotrophic yeast 628
Sasi Sigawi, Olha Demkiv, Galina Gayda, Yeshayahu Nitzan, Mykhaylo Gonchar, Marina Nisnevitch1
Soil dissolved carbon under elevated CO2 and unlike nutrient inputs in created riparian wetlands 632
Swe Hlaing Htar, Wei Zhu, Jingyu Huang
Research on optimal formula of dustfall agent to remove blasting smoke 636
Qi Jiandong, Chen Meiling
Research on Wavelength Modulation Spectroscopy of Distributed Feed Back Laser Used for Trace
Ammonia Measurement 640
Zhi ZHAO, Daming DONG, Wengang ZHENG, Shirui ZHANG, Leizi JIAO, Xiande ZHAO
The Design and Simulation of a New Type of Ion Trap Used for Ion Mobility Spectrometry (IMS) 644
Yang Jie, Cao Shuya, Jiang Yanwei, Guo Chenghai, Shao Shengyu, Ma Jie
Harmless Treatment of SO2F2 by The Packed Bed Dielectric Barrier Discharge 649
Qifeng Zheng, Yong Nie, Xing Tong, Xiaojiang Liang, Jingbing Ji, Dayong Gu, Tongwen Huang
A Time-Series Study on the Relationship between Nitrogen Dioxide and Hospital Admissions for
Respiratory Diseases in Lanzhou 652
Minzhen Wang, Shan Zheng, Shigong Wang, Kezheng Shang, Yan Tao
The observation and research concentration of NO2 and SO2 in Lhasa Summer 655
Deqing zhuoga, Ciren
Characteristics of odor pollution near landfill site 658
LU Peng, WANG Guiqin, YU Changkang, DAI Zhifeng, CHENG Wei, LI Guoxue, REN Limei, ZHANG
Hongyu
A case-crossover analysis of air pollution and hospital admissions for diseases of the circulatory system
in Lanzhou 662
Shan Zheng, Minzhen Wang, Shigong Wang, Kezheng Shang, Yan Tao
Effect of instantaneous power on the destruction of mixed VOCs by bipolar pulsed DBD 666
Hong-Chang Wang, Duan Li, Yan Wu
Recent advances in atmospheric modeling of secondary organic aerosol 670
Baerbel Langmann, Karine Sellegri, Evelyn Freney
XI
Experimental Study of Negative Pressure Water Jet Technology Used in Dust Collection 673
GAO Yu-kun, ZHANG Ying-hua, CUI Jian-guo, HUANG Zhi-an, ZHANG Liang
Preliminary Study on Mercury Concentration Changes in Sequential Precipitation at Shanghai 678
Wendan Huang, Limin Zhou, Xiangmin Zheng, Guoyu Zhang
Preliminary Study on Stability of Karst Carbon Sink——A Case Study of Baishuwan Spring and Baizhi
Stream,Southwest China 682
Xiaoping Zhou, Shangquan Xu, Peng Wang
Distribution characteristics of heavy metals in roadside airborne particles 686
SHAO Li
Effects of Absorption Liquor Compositions on Enterococcus sp. FR-3 Growth and Fe(III)Cit Reduction 690
Jinlin Jiang, Zhengjun Shan, Yue Shi, Wei Li, Xiaorong Wang
The impact of coal gangue on enviroment 695
Zhao Yanqing, Pan Jienan, Bai Heling, Zhang Xiaomin
Energy Flow Analysis and Energy Conservation and Emission Reduction in Sichuan Province's "12th
Five-year Plan" 698
LIU Wei, TIAN Wenxin, YE Zhixiang, LIU Liang, CHEN Chaofan
Ecosystem Respiration under Different Mycorrhizal Strategy Dominated Forest and their Response to
Temperature and Precipitation 703
Zhaoyong Shi, Yanying Liu, Fayuan Wang
Space-time distribution of atmospheric particulate matters near the ground and its effect factors in
Shanghai 707
Qian peng, Zhou limin, Zheng xiangmin
Characterizations of Fractal Dimension of Size Distributions of Indoor PM10 at poor rural in Guizhou
Province 711
LI Jin-juan, GUO Xing-qiang, YU Xiang-yang, YANG Rong-shi
Elevated CO2 and unlike nutrient inputs on soil microbial community in created riparian wetlands 714
Swe Hlaing Htar, Wei Zhu, Jingyu Huang
Life cycle assessment of FGD at a coal-fired power plant 718
Rui Xu, Zhongming Mei, Yongqiang Deng, Zhigang Hua
Influence of the number and location of the luminaries in the "Predicted Percentage Dissatisfied" of an
operating room 723
Miguel A. Gálvez-Huerta, Juan Castejón-Navas, Tomás Gil-López, Virginia Gómez-García
Modeling of atmospheric dispersion of mercury: A case study of iron works at the coastal area of Japan 727
Khandakar Md. Habib Al Razi, Moritomi Hiroshi
Application of membrane gas absorption (MGA) technique in coal-fired flue gas treatment 731
Chen Ying, Guan Yipeng, Guo Chungang, Zhang Zhaocai, Liu Guochang, Li Xiaoming, Liu Zheng, Li
Hao
Analysis on variational characteristics of air pollution and its causes in Lanzhou city of China 735
Yuxia Ma, Mingji Li
XII
Character of dust-fall and its influencing factors in Jinan City 739
Lirong Xu, Jun Chang
Characterization and source identification of inorganic water-soluble ions in summer and winter PM2.5
in the suburb of Shenzhen 743
Wei Dai, Jiaqi Gao, Feng Ouyang
Analysis on the Characteristics of Atmospheric Aerosol Particles in Hebei Area in the Cloudy Days 747
SUN Yu-wen, SUN Xia, HAN Yang, Yang Jun-mei, Yongze Wu
Envisaged for forestry action of the Case of the county level Based on Tackling climate change——A
Case Study of Yuanjiang County in China 750
Luo Mingcan
The Spatiotemporal Characteristics of Light Rain during Recent 51 Year in Southwest China and Its
Formation Reason 754
Chuanbo Fu, Jian Wu
Ground-based measurements of the aerosol optical thickness at Xiamen sea and satellite remote sensing
test 758
Liu Xi, Hu Xiu-qing
Analysis on radon concentration of campus in Harbin 764
Chunyu liu
Study on the dust-retaining capability resulting from greenbelt of the major streets in Xuchang 766
Jinggang ZHENG
A Comparison of Carbon Emissions and Climate Policies for Shanghai, Bangkok, Tokyo and Sydney 769
Ru Guo, Qingqing Li, Jing Zhang, Fengting Li
Size of fine particulate matter in different indoor environments in Valencia, Spain 774
J. Llinares, C.Llinares, V. Moreno, M.C. Millán
Indoor air pollution and its health impacts on woman and children in rural China 778
Dean Bertolatti, Le Jian, Krassi Rumchev
Numerical Simulation of Dust Generation and Movement at Fully Mechanized Excavation Faces: Its
Application 782
Niu Wei, Jiang Zhong’an
The sources and human health effects of traffic-related heavy metals-a review 785
Li Shao, Huayun Xiao
The study of the near-infrared spectral radiation characteristics of atmospheric CO2 and other major
components 789
Zongmin LU, Wei WANG
Research on Filtration performance for air filter media 794
Chen Mo, Jingxian Liu, Ning Mao, Deqiang Chang, Xi Sun
Study on Sulfur Dioxide (SO2) Adsorption of Wool Fiber 798
QIANG Tian-wei, YU Zhen-Qiang, HUANG Xiang
Preliminary Study on Mercury Emission from Typical Underground Coal Fire Zone in China 801
Yanci Liang, Handong Liang, Shuquan Zhu, Zhiyong Wang, Fengpei Tang
XIII
Mercury Content in Near-surface Ambient Air upon Typical Underground Coal Fire Zone and
Spontaneous-ignited Gangue Hill 804
Handong Liang, Yanci Liang, Xuwen He, Shan Li, Shanshan Liu
Mercury Emission from Spontaneous-ignited Gangue Hill in China 807
Daiyi Wang, Yanci Liang, Handong Liang, Tao Zhu, Xiaohua Guo, Lingfeng Ye
CAFOs in the Mediterranean: Health risks and life quality concerns for the nearby residents. 809
S. Liodakis, E. Efthymiou, Ch. Μichalopoulos, I. Agiovlasitis, C. Dimitrakaki, J. Tountas
Activities of nitrogen-mineralization enzymes in soils fumigated with methyl bromide alternatives 813
Chenglei Zhang, Guitong Li, Qimei Lin, Aocheng Cao
The Effects of Perfluorooctane Sulfonate (PFOS) on Maize (Zea mays) Germination and Development 817
Zhang De-Yong, Xu Xiao-Lu, Lu Yin, Shen Xiu-Ying
Bioremediation of Contaminated Soil in Bio-slurry Reactor 821
Haiying Chen, Chunming Zhang, Aiding Zhong, Junfeng Dou
Toxicity of Nanoparticulate CeO2 on Scenedesmus obliquus 825
Zhong Qiu, Guo jia, He Zhen, Hu Xiao-jing, Zhang Kai, Chen Hu-xin, Xiong Li, Liu De-li, Geng Hui,
Yuan Yongze
Pollution characteristics of chromium in surrounding soil of chromium residue heap 829
Wang You-ping, Zhang Huan-zhen, Wang Zhi-li, Yu wei-hua
Phototoxicity of TiO2 nanoparticles to two aquatic species: Daphnia magna and Zebrafish (Danio rerio)
embryo 833
Hongbo Ma, Amanda Brennan, Stephen A.Diamond
Determination of Enantiomeric Composition of Propranolol by Using Fluorescence Spectroscopy
Combined with Principal Component Regression 837
QIANG DENG, LONG JIAO, GE YIQING, YUNXIA WANG
Experimental study on asphalt solidification of hospital waste incineraten fly ash 841
Yichun Dai, Liang Wei, Dan Liu
Study on Carcinogenic Risk Evaluation for 1,3-Butadiene-exposed Workers 844
Zhang Qian, Huang Deyin, Liu Mao
Exogenous Nitric Oxide Enhances the Adaptive Responses of Brassica chinensis L seedlings against
Microcystins Stress 848
Hongfei YANG, Jie ZHANG, Huiming LI, Zhiqi SHI, Jianlong LI
The Concentrations and Chemical Forms of Heavy Metals in Sewage Sludge and Their Effects on Land
Application 852
Mei Wang, Yuxiang Mao, Qianshan Suo, Yuan Zhang
Determination of N-nitrosodimethylamine and N-nitrosodiethylamine in pickled vegetables by
solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography 856
Qiuju Zhang, Shiyong Cui
Glutathione S-transferase P1 Ala114Val Polymorphism Modifies the Effect of Cigarette Smoking on
Calcaneus Quantitative Ultrasound Parameters 860
Xiao ZHUANG, Tao LIU, Jingqun LIANG, Xuechuan SUN, Yinhua ZHU, Zhuo LIU, Xiaofeng WU
XIV
Toxicological assessment of water bodies polluted by landfill leachate after accidental spill 863
N. Kazlauskienė, G. Svecevičius, M. Z.Vosylienė, D. Marčiulionienė
Solidification of hospital waste incineraten fly ash by asphalt and chemical additive in combination 867
Yichun Dai, Liang Wei, Dan Liu
Effects of zinc stress on growth, metal accumulation and organic acids changes of Spartina alterniflora
Loisel. 871
Fuchun Liu, Minwei Chai, Fuchen Shi, Ruili Li, Xiu Pan, Di Cao, Limin Liu
Artemia salina lethality test as a biological model for the preliminary selection of toxicology
components from the chemical pollutants 875
Xiaolu Xu, Yin Lu, Xiuying Shen
Study and Application on Risk Assessment Technology Based on Sudden Acute Poisoning Accident
Simulation 877
Huang Deyin, Zhang Qian, Liu Mao
Current Situation of Food Contamination in China's Livestock Production 882
Guoan Yin, Chunbo Wei, Yongli Qu
Legal Measures of Public Participation in Food Safety Governance 885
Huixia Wang
Food Safety Problems and Feasible Control-A Legal Perspective 889
Yimeei Guo, Weiwe Hu
Research Progress of Soil Heavy Metal Contamination and Remediation Method 893
Zheng Xiaodong, Zhang Zhenhua, Rong Xiangmin, Luo Zunchang, Liu Qiang, Song Haixing, Peng
Jianwei, Xie Guixian, Zhang Yuping, Gu Jidong
Study on antibacterial cotton fabrics with nano SiO2 composite inorganic materials 901
Xuehui Xie, Wenyi Wang, Shengmu Xiao
DETERMINATION OF SOME HEAVY METAL LEVELS IN SOFT DRINKS FROM
MISURATA-LIBYA BY ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY AFTER WET ASHING 904
M.A. Elbagermi, A.I Alajtal, H.G.M. Edwards
Toxic effect of radionuclides and heavy metals accumulated in plants – testorganisms 908
D. Marciulioniene, D. Montvydiene, B. Luksiene
Estimation of the levels of some heavy metals in Libyan edible oils 912
A.I Alajtal, M.A. Elbagermi, H.G.M. Edwards
Effects of triphenyltin on fine structures of head in Xenopus tropicalis embryos 916
Zhi Sun, Pan Zhu, Bo Yang, Jing Yu, Huahong Shi
Research in the Chemical Reed Pulp GCC, PCC and Talcum powder to the influence of AKD Sizing 920
Shaojin Hu, Jiachuan Chen, Guihua YANG
Effect of pH on hydrolysis and acidification of surplus sludge 924
Song Lei, Yang Xiaojie, Bai Runying
Characteristics of heavy metal emission during the co-combustion of sludge and coal 928
Huan Li, Yangyang Li, Yiying Jin
XV
EFFECT OF FREE AIR SPACE ON MICROBIAL KINETICS IN FED-BATCH COMPOSTING
REACTOR 932
Wang hongbo, Limei, Zhang kefeng, Wang yonglei
Energy Production From Solid Waste In Rural Areas of Tehran Province By Anaerobic Digestion 936
Edris Madadian, Leila Amiri, Mohammad Ali Abdoli, Saeid Gitipour, Hamed Hasanian
Estimation and characterization of PCDD/Fs from a small waste incinerator in China 940
Gang Zhang, Jing Hai, Jiang Cheng
The Optimization research of aerobic composting process of municipal sewage treatment plant 944
Chen Xi, Xu Xin-yang, Yu Hong-lei, Gong Xuan
Application of Industrial Solid Wastes from Gibberelllin Fermentation in Flammulina velutipes
Cultivation 948
zhengbo zhang, xuhui chai, juanping qiu, zufa zhou, jianwei lu
The Bioeffects of Sludge Compost on Senecio cineraria 954
Xing Hong-wei, Hong Li
Study of PHA Methyl Esterification 958
Song Lei, Xie Jianping, Wang Hui
Advances in Vermicomposting of Agricultural Wastes 962
CHEN Miao, TANG Wenhao, GE Chengjun, DIAO Xiaopin, DAI Ling, YU Huamei, JIAO Peng
National Strategy for SWC in China 966
Jing Li, Zhang Hongjiang, Dandong Chang
Progress on Mechanical Recycling of Wasted Circuit Board 971
Zhang Jin, Zhao Yue-min
Monitoring enzymes activity during vermicomposting of rural garbage dosed with composting promoter 974
Chunji JIN, Mengmeng ZHAO, Ping YANG, Weibo CHENG, Longzhi HAN
Potential risk of nitrogen and phosphorus to groundwater of Kerqin Sandy Land amended with sewage
sludge 979
Xia LI, Fayun Li, Xiang-min RONG, Ying ZHANG, Zhi-hui CHENG, Jia LIU
Study on Livestock Manure Processing and Utilization in Daqing City 983
Chunbo Wei, Changping Wang, Chengxing Li, Guoan Yin, Zeng Lin, Yongquan Jia
Session Three: Land Pollution
Simulation Research on Petroleum Hydrocarbon Contaminants Transport in Vadose Zone by
One-dimensional Soil Column 987
Kunfeng Zhang, Jufeng Li, Degang Xu, Yuzhong , Xiaoli Dai, Guangxu Yan
The distribution of As and Ni in Guiyang street dusts and its different Particle size fraction contributions 991
LI Xiao-yan, CAO Yi-jin
Prevention of Rural Land Pollution in China:Under the View of Rural Land Property Rights 995
Caigui Zheng, Daoxian Yuan, Qingyuan Yang, Xiaocheng Zhang, Shichuan Li
Physiological responses of Festuca arundinacea to PAH-contaminated soil stress 999
Hui Wang, Sheng Xu, Wei Chen, Xing yuan He
XVI
Evaluation of Cs uptake and accmulation byvegetables and sunflower, 137Cs-accumulator, in agarand
hydroponic system. 1003
Kazuki Sugawara, Masayoshi Hatayama, Zhenyi Zhang, Xuan Zhao, Chihiro Inoue
Spatial distribution interpolation of severely skewed data with Indicator Kriging method in a
contaminated coking plant site 1007
Geng Liu, Guanlin Guo, Fasheng Li, Rutian Bi, Wenxia Wei
The Analysis of Triad Management Style in Heavy Metals Contaminated Sites of Typical Industrial
Area 1011
Li Jianhua, Zhao Yanling, Fu Xin, Xu Rongqiang, Xin Kai, Li Hui
Characteristics of surface soil heavy metals content and its pollution status around the Qinghai Lake
region, China 1015
Shengkui Cao, Kelong Chen, Guangchao Cao, Long Yang, Baoliang Lu, Liang Chen
Soil microbial biomass and enzymatic activity as affected by different fertilizer regimes in the Central
Sichuan Basin, China 1019
Taikui Li, Bo Zhu, Xiaoguo Wang, Zebin Zeng
Methods on Extraction and Separation of Oily Pollutants in Soil 1024
LIU Xiao-yan, SU Peng-cheng, ZHANG Xin-ying, LIANG Xia, XU Gang, ZHONG Cheng-lin, CAO
Zheng-nan
Effect of Root Systems of Mulberry on Soil pH Values of Purple Soil 1028
Hongwei Nan, Xiubin He, Hongwei Zhu, Lizhong Hua
Effect of Farmland Abandonment on Soil Organic Carbon Sequestration and Its Lability in Loess Hilly
Area of Western China 1033
Song-wei Jia
Strontium Stress on Seed Germination and Seedling Growth of Clovers 1037
jianqin Liu, ke Chen, xiuqin Jia
Estimating the landscape fragmentation of land use and the effect of soil erosion in karst area of
Chongqing, SW China 1041
Yue Peng, Hong Wei, Bing-Hui He, Jian-Wen Han, Kai Zhou
Revegetation in the refuse-dump of an open coal mine in Huolinhe diggings in northern China 1045
Zou Chun-Jing, Dai Xue, Fang Hui, Xu Peng, Hideyuki Shimizu
Landscape Pattern Analyses on the Riverine Wetland of Fuzhou in the Last Century 1054
Wen-shi LI
The path to protect less developed regions and vulnerable groups during ecosystem restoration in Japan 1058
Dai WANG, Yue-Fang SI
tidal channels information extraction of Jiudansha in the Yangtze river estuary by TerraSAR-X data 1062
HAN Zhen, CHEN Xiang
Distribution characters of Soil Nutrients in different depths and vegetation types in Wuzhi part of
Yellow River Riparian Wetland 1066
Li-heng Jiao, Tong-qian Zhao, Chun-yan Xiao, Kun-feng Zhang
XVII
A New Idea of organic silicon materials as new construction projects of soil and water conservation
materials 1069
ShiPan- WeiYan, HU Bo, PingCang - Zhang, Yong - Feng
PCBs toxicity risks of the tidal flat ecosystem closed to the 37th PCBs seal site at the Coast of Zhejiang 1073
shanshan he, Wenhai Ye
Forest dynamics and its ecological effects in Chongqing of Three Gorges Reservoir Area 1077
Yue Peng, Jian-Li Wang, Hong Zhang, Yong-Jian Wang
Spatial Variation of Climate Caused by ENSO and its Impacts on Vegetation Cover in Qinghai-Tibet
Plateau 1081
Qiao Chen, Qingshui Lu, Xiaoli Bi
Health Risk Assessment in the Water Environment of Fushun Reach of Hun River 1086
Hui Wang, Li-na Sun, Zheng Zhang, Min Shi
A Survey of Lead Concentrations in Vegetables and Soils in Guilin,China and the Potential Risks to
Human Health 1090
TANG Lirong, SONG Bo, YUAN Lizhu, ZHANG Xuehong, ZHONG Xuemei
Zinc in animal feeds and manures from farms of different scales in Northeast China 1094
F S. Zhang, Y.X. Li, M. Yang
Heavy Metals Pollution in Sediments of Shenzhen Rivers and Ecological Risk Assessment 1098
Yue-xing WANG, Kui-hao YIN, Sheng-hua PENG, Fei-yun SUN
Distribution Characteristics and the potential risk of mercury and arsenic in the soil from Xichuan
submerged area around Danjiangkou Reservoir 1101
Kun-feng Zhang, Chao Tai, Tong-qian Zhao, Li Wu, Chun-yan Xiao
The Research of the Aircraft Noise Assessment 1104
ZHANG Yinbo
Field Observed Variation of Exchangeable Cadmium in Soil with Drought and Rain and Its Implication
for Heavy Metal Environmental Risk 1108
Yaobin Meng, Shouliang He, Chao Lu, Jiajin Wang
Potential human exposure pathways in a contaminated estuarine environment:A case study in Sado
estuary, Portugal 1112
Eleonora Paixão, Ausenda Machado, Carla Carvalho, Carlos Matias Dias, Sandra Caeiro
Session Four: Other Related Issues
Study on surfactants improving dewaterability of activated sludge and its mechanism 1116
Liu Haibo, Zhang Huiling, Wang Li, Duan Ning, Ren Dajun, Feng Tao
Typical Organochlorines in Sediments from South Taihu Lake, China 1120
Tao ZHANG, Yanling QIU, Yuan CAO, Yihui ZHOU, Li LI, Zhiliang ZHU, Jianfu ZHAO
The mobility of arsenic in salt marsh sediments of Dongtan wetland, Yangtze River estuary 1124
Yongjie Wang, Xiangmin Zheng, Limin Zhou, Yonghong Wu
Isolation and Characterization of Three Bacterium Strains for Biodegradation of Methamidophos 1128
Dandan Li, Yongliang Zheng, Yongze Yuan, Pan Wang, Jian Liu, Hui Geng, Li Xiong, Deli Liu
XVIII
Tillage Effects on Soil Total Sulfur and Available Sulfur in Purple Paddy Soil 1132
HUANG Xiao-juan, JIANG Chang-sheng, HAO Qing-ju
Effect of polyepoxysuccinic acid and electrostatic field on calcium carbonate precipitation 1136
Li HaiHua, Liu ZhenFa, Li XiaoHui, Zhang LiHui
Research of polyaspartic acid derivatives containing sulfo and the impact on calcium carbonate crystal
form 1140
Yan MeiFang, Liu ZhenFa, Zhang LiHui, Li Hai Hua
Levels of Organochlorine Pesticides and PCBs in Fresh Water Biota 1144
Meng XU, Yanling QIU, Ying WANG, Yihui ZHOU, Li LI, Zhiliang ZHU, Jianfu ZHAO
Comparative Analysis on Effect of Planting and Row Space to Soil Wind Erosion 1148
Xin Zhang, Rui-ping Yin, Jing Liu, Cheng-long Wang
Preliminary Study on the Release of Uranium of Uranium Tailings under Simulated Natural
Environment Conditions 1152
Zhu Li, Wang Jin, Liu Juan, Chen Yongheng, Li Hongchun, Qi Jianying, Fu Shanming, Li Xiangping
Using a colorimeter to measure soil organic matter and iron contents 1156
Hong Zhou, Shaofang Ren, Dongsheng Ai, Wendan Huang, Yongjie Wang, Xiangmin Zheng
Concentrations of Organochlorine Pesticides and PCBs in Fishes from Dianshan Lake 1160
Jieni HE, Yanling QIU, Ying WANG, Yihui ZHOU, Zhiliang ZHU, Jianfu ZHAO
The model of cost-benefit analysis and its preliminary application in school water management 1164
Yiming Lou, Nan Chen, Dongmei Li, Xiangyang Chang, Yingying Fan
DDTs, HCHs, and HCB in Water and Suspended Solids from Dianshan Lake 1168
Lingxia WEI, Yanling QIU, Yuan CAO, Yihui ZHOU, Zhiliang ZHU, Jianfu ZHAO
Experimental studying on the sediment carrying capacity of ephemeral gully flow 1172
Chunqing Zhao, Chongfa Cai, Shufang Ding
Processes and Causes of Land-Use Transitions in the Longjin River Watershed, Southeast China During
1986-2007 1176
Pei Zhou, Jinliang Huang, Zengrong Zhou, Zhenyu Zhang
Investigation On the Development of Green Messenger Service of Hotel—A Case Study of Shanghai 1181
Hongyun Kuang, Lili Chen
Dispersion Mechanisms of Dye-polyether Derivatives for Its Parent Dye 1185
Bin Zhang, Xia Dong, Jinxin He
Behavior of Fe & Mn in a Mining Influenced Estuarine System. 1189
Analia M Mesquita
Near-Infrared Emitting OFF-ON Fluorescent Probes for Selective Detection of Nitic Oxide 1194
Yinghui Chen, Jianmin Li, Lijuan Xie, Jianzhang Zhao
An initial assessment on the comparison of lead and cadmium levels in nails collected from two urban
cities in the Philippines 1198
Judilynn N. Solidum, Gilmore G.Solidum
Surface Mining Effect on Environment 1202
Bai Heling, Pan Jienan, Zhao Yanqing, Zhang Xiaomin
XIX
Construction of highway Cleaner production index system on based of circular economy 1206
Liu Changguo, Sun Qiang, Zhang Biaozhi, Wang Qintao, Liu Haibo, Zhang Huiling
Study on the situation of electromagnetic environment of transmission and transformation projects and
its ecological effects 1210
Wang Guangzhou, Zhang Songyang, Yao Degui, Fu Haijin, Zhang Yuan, Chen Haoran, Wang Fei, Guo
Xing
Evolution of China's Strategy to Global Climate Change based on Low-carbon economy 1214
WANG Xiao-ling, WU Chun-you, ZHAO Ao
Research on Power Frequency Electromagnetic Field Under Ultra High Voltage Quadruple-circuit
Transmission Lines 1218
Li Li, Qing-hua Zhou, Jia-wen Liu, Tao Li
Study on nitrogen and phosphorus removal in a airlift intermittent circulation membrane bioreactor 1222
Tengteng Feng, Haiyan Guo, Jiandong Chen, Jing Lin
Physiological response of Commelina communis L. to manganese stress by using of FTIR spectroscopy 1226
Shengguo Xue1, Fenghao Liu, Chuan Wu, Jun Wang, Chao Wu
Characters of atmosphere dispersion in short period of nulcear power plant 1230
Ruiping Guo, Chunlin Yang
Numerical Modeling of Salinity, Sediment and Algal Biomass in Lake Pontchartrain, Louisiana 1234
Xiaobo Chao, Yafei Jia, A.K.M.Azad Hossain
Dose-Dependent Mortality Rates in Mountaintop Coal Mining Areas, USA 1238
Michael Hendryx, Juhua Luo
A research about the burnout, quality of life and self-harmony of decoration workers 1242
xihua zhou
SWE Situation and SWC Experience in China 1246
Dandong Chang
Coming soon...
Free SCIRP Newsletters
Copyright © 2006-2023 Scientific Research Publishing Inc. All Rights Reserved.
Top