Root and Foot Rot Diseases of Winter Wheat Grown in Conventional and Organic Systems

Abstract

The object of the study was fungous diseases occurring on roots, leave sheaths and stem base of winter wheat in the two opposing cropping systems (organic and conventional). The observations were made in vegetation periods (2007-2009) in the fields of winter wheat in northern Poland. Every year on each plot of compared farming systems root rot occurred (Fusarium spp., Gaeumannomyces graminis and other fungi). For the period of 3 years the degree of disease injury on the roots of winter wheat grown in the conventional system in the vegetation period increased, while in the organic one remained on pretty the same level. On average a lot more affected roots, especially in the flowering stage, occurred on the winter wheat grown in the conventional system. Fusarium foot rot (Fusarium spp.) developed on the wheat during the entire vegetation period. It was the most dangerous root and foot rot disease (the highest indexes of injury). The mean degree of disease injury on leave sheath was on pretty the same level in the two farming systems, although in investigated vegetation periods differed a lot, whereas at the bases of stems the pathogen was on the higher level on the wheat in the conventional system. Also eyespot (Tapesia yallude) developed in the entire vegetation period of the winter wheat, but its intensity was much lower than in case of fusarium foot rot. Leave sheaths of the wheat grown in the conventional system were slightly stronger affected than those grown in the organic system. In the flowering stage the intensity of the disease in both farming systems became equal, while in the wax maturity it was considerably higher in the conventional system. Sharp eyespot (Rhizoctonia spp.) appeared relatively late and occurred only in two years of investigation. The intensiveness of the disease was definitely higher on the organic plots. Among the affected roots, taken in the stem elongation stage, from the organic system 28 cultures of fungi were isolated, and from the conventional one 24 colonies. Cereals pathogenic fungi amounted 35.8% of isolates obtained from the organic system and as many as 66.7% from the conventional system. Among the affected roots, taken in the flowering stage, from the organic system 68 cultures of fungi were isolated in all, and from the conventional one 25 colonies. Cereals pathogenic fungi amounted 38.2% of isolates obtained from the organic system and 56.0% from the conventional system. Among the affected stem bases, taken in the wax maturity stage, from the organic system 56 cultures of fungi were isolated in all, and from the conventional one 52 colonies. Cereals pathogenic fungi amounted 48.4% of isolates obtained from the organic system and 53.6% from the conventional system. In the case of all root and foot rot diseases of wheat grown in the organic system, an advantageous influence of greater biodiversity and number of various fungi species living in root proximity was noticed as opposed to the conventional system.

Share and Cite:

Tyburski, J. , Kurowski, T. and Adamiak, E. (2014) Root and Foot Rot Diseases of Winter Wheat Grown in Conventional and Organic Systems. Journal of Agricultural Chemistry and Environment, 3, 1-8. doi: 10.4236/jacen.2014.33B001.

Conflicts of Interest

The authors declare no conflicts of interest.

References

[1] Kurowski, T.P. (2002) Studia nad chorobami podsuszkowymi zbóz uprawianych w wieloletnich monokulturach. Wydawnictwo UWM w Olsztynie. Rozprawy i monografie, 56, 1-86.
[2] Smagacz, J. and Martyniuk, S. (2001) Porazenie podstawy zdzbla i korzeni pszenicy ozimej uprawianej po róznych przedplonach przez patogeny ze szczególnym uwzglednieniem Gaeumannomyces graminis. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roslin, 41, 745-747.
[3] Dzienia, S. and Wereszczaka, J. (2002) Energooszczedne technologie uprawy pszenicy ozimej. Mat. Konf. Nauk. “Postep w technologii uprawy zbóz”. Madralin 4-5 marca 2002.
[4] Lacicowa, B. and Wagner, A. (1989) Grzyby towarzyszace Gaeumannomyces graminis w tkankach pszenicy i pszenzyta. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 374, 241-255.
[5] Smagacz, J. (1997) Choroby podstawy zdzbla i plonowanie odmian pszenzyta ozimego zaleznie od stanowiska. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roslin, 37, 305-309.
[6] Krupinsky, J., Bailey, K., McMullen, M., Gossen, B. and Turkington, K. (2002) Managing Plant Disease Risk in Diversified Cropping System. Agronomy Journal, 94, 198-209. http://dx.doi.org/10.2134/agronj2002.0198
[7] Kus, J. and Mróz, A. (2001) Nasilenie chorób i plonowanie pszenicy ozimej uprawianej w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roslin, 41, 740-744.
[8] Sieling, K. and Hanus, H. (1992) Yield of Winter Wheat Influenced by the Interactions between Management Measures and Take-All. European Journal of Agronomy, 1, 201-206.
[9] Beale, R.E., Philion, D.P., Headrick, J.M., O’Reilly, P. and Cox, J. (1998) MON 65500: A Unique Fun-gicide for the Control of Take-All in Wheat. The 1998 Brighton Conference—Pests and Diseases, 5A, 343-350.
[10] Kurowski, T.P. and Adamiak, E. (2001) Mozliwosc ograniczenia szkodliwego oddzialywania monokultury na zdrowotnosc i plonowanie pszenicy ozimej przez stosowanie fungicydów. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roslin, 41, 395-397.
[11] Kus, J. and Stalenga, J. (2006) Perspektywy rozwoju róznych systemów produkcji rolniczej w Polsce. Biul. IHAR, 242, 15-25.
[12] Mielke, H. (1997) Untersuchungen zur Bekampfung der Schwarzbeinigkeit im Getreide durch Saatgutbehandlung. Nachrichtenblatt Dtsch. Pflnznschutzdienstes, 49, 300-304.
[13] Parylak, D. and Kordas, L. (2001) Wplyw czynników agrotechnicznych na porazenie pszenicy ozimej przez zgorzel podstawy zdzbla Gaeumannomyces graminis. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roslin, 41, 765-767.
[14] Pawlowski, F. and Wozniak, A. (1996) Wplyw zróznicowanego udzialu pszenlyta ozimego w plodozmianie i sposobu pielegnowania na porazenie roslin przez choroby podstawy zdzbla. Roczn. Nauk Rol., Seria E, 25, 45-51.
[15] Tyburski, J. and Zakowska-Biemas, S. (2007) Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW Warszawa.?
[16] Mackiewicz, D. and Drath, I. (1972) Wplyw zmianowania na stopień porazenia pszenicy przez lamliwosc zdzbel oraz na jej plonowanie. Biul. IOR, 54, 153-169.
[17] Lacicowa, B. (1970) Badanie szczepów Helminthosporium sorokinianum (=H. sativum) oraz odpornosci odmian jeczmienia jarego na ten czynnik chorobotwórczy. Acta Mycologica, 6, 184-248.
[18] Martyniuk, S. (1986) Ekologia i wlasciwosci fitopatogena korzeni zbóz Gaeumannomyces graminis (Sacc.) Arx i Olivier i grzybów pokrewnych z rodzaju Phialophora. IUNG Pu?awy, 208, 1-85.
[19] Reinecke, P. and Fehrmann, H. (1979) Rhizoctonia cerealis van der Hoeven an Getreide in der Bundesrepublik Deutschland. Z. Pflanzenkr. Pflanzensch, 86, 190-204.
[20] Sturz, A.V. and Bernier, C.C. (1989) Influence of Crop Rotations on Winter Wheat Growth and Yield in Relation to the Dynamics of Pathogenic Crown and Root Rot Fungal Complex. Canadian Journal of Plant Pathology, 11, 114- 121. http://dx.doi.org/10.1080/07060668909501124
[21] Allen, M.F., Moore, T.S., Christensen, M. and Stanton, N. (1979) Growth of Vesicular-Arbuscular Mycorrhizal and Nonmycorrhizal Bouteloua gracilis in a Defined Medium. Mycol., 71, 666-669. http://dx.doi.org/10.2307/3759083
[22] Kornillowicz-Kowalska, T. (2000) Oddzialywanie grzybów glebowych (Micromycetes) na patogeny oraz szkodniki roslin i jego praktyczny aspekt. Fragmenta Agronomica, 2, 135-155.
[23] Martyniuk, S., Ksiezniak, A., Jończyk, K. and Kus, J. (2007) Charakterystyka mikrobiologiczna gleb pod pszenica ozima uprawiana w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 52, 113-116.
[24] Tyburski, J. (2007) ?yzno?? gleby i gospodarka nawozowa w rolnictwie ekologicznym. W: Mo?liwo?ci i rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Studia i Raporty. IUNG-PIB, 6, 35-48.
[25] Bojarczuk, M., Krel, E. and Bojarczuk, J. (1991) Zgorzel siewek oraz zgnilizna korzeni i podstawy zdzbla powo-dowane przez grzyby z rodzaju Fusarium u pszenicy ozimej. Hod. Rosl. Aklim. Nasien., 35, 77-92.
[26] Colbach, N. and Huet, P. (1995) Modelling the Frequency and Severity of Root and Foot Rot Diseases in Winter Wheat Monocultures. European Journal of Agronomy, 4, 217-227.
[27] Zóltańska, E. (1997) Charakterystyka izolatów z rodzaju Rhizoctonia wystepujacych na pszenicy. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roslin, 37, 394-397.
[28] Kundsen, M.B., Hockenhull, J. and Jensen, D.F. (1995) Biocontrol of Seedling Diseases of Barley and Wheat Caused by Fusarium culmorum and Bipolaris sorokiniana. Effects of Selected Fungal Antagonist on Growth and Yield Components. Plant Pathology, 44, 467-477. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-3059.1995.tb01669.x
[29] Kurowski, T.P. and Majchrzak, B. (2000) Patogenicznosc i szkodliwosc wybranych gatunków z rodzaju Fusarium dla zyta, pszenicy i owsa. Rocz. AR Poznań CCCXXI, Ogrod., 30, 61-68.

Copyright © 2024 by authors and Scientific Research Publishing Inc.

Creative Commons License

This work and the related PDF file are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.