The Xinshu 新書 Reexamined: An Emphasis on Usability over Authenticity

Abstract

A collection of texts conventionally ascribed to Jia Yi 賈誼 (200-168 BC), the Xinshu 新書 has been subjected to an ages-long debate regarding its authenticity. The present study disclaims the discovery of any adequate evidence to prove the text trustworthy; but it finds the arguments for its forgery ill founded. Rather than present merely an account of this dilemma or attempt to corroborate either position in the debate, this paper argues against the approach in textual criticism that views early texts through a dualistic prism of authenticity vs. forgery. A case of forgery should be established upon no less concrete evidence than should one of authenticity. The mere lack of positive evidence can hardly be regarded or used as any negative evidence to disprove a text. Given the dilemma, the paper suggests treating the Xinshu nonetheless as a workable and even currently reliable source for our study of Jia Yi until that very day dawns upon us with any unequivocal evidence of its forgery detected or, better still, excavated.

Share and Cite:

Luo, S. (2013). The Xinshu 新書 Reexamined: An Emphasis on Usability over Authenticity. Chinese Studies, 2, 8-24. doi: 10.4236/chnstd.2013.21002.

Conflicts of Interest

The authors declare no conflicts of interest.

References

[1] Cai Tingji 蔡廷吉 (1984). Jia Yi yanjiu賈誼研究. Taibei: Wenshizhe Chubanshe.
[2] Chan, W.-T. (1963). A source book in Chinese philosophy. Princeton, NJ: Princeton University.
[3] Chao Gongwu 晁公武 (fl. 1151-1161) (1983). Junzhai dushu zhi 郡齋讀書志. Yingyin wenyuange Siku quansh edition, Vol. 674. Taipei: Shangwu.
[4] Chen Liang 陳亮 (1143-1194) (1987). Longchuan ji 龍川集. In Deng Guangming 鄧廣銘 (Ed.), Chen Liang ji 陳亮集. Beijing: Zhonghua.
[5] Chen Mengjia 陳夢家 (1980). Hanjian zhui shu 漢簡綴述. Beijing: Zhonghua.
[6] Chen Weiliang 陳煒良, Chen Bingliang 陳炳良, & Jiang Runxun 江潤勳 (1958). Jia Yi yanjiu 賈誼研究. Hong Kong: Qiujing Yinwu, Ltd.
[7] Chen Zhensun 陳振孫 (1179-1262) (1983). Zhizai shulu tijie 直齋書錄題解. Yingyin wenyuange Siku quanshu edition. Taipei: Sangwu.
[8] Chen Zhi 陳直 (1901-1980) (1979). Hanshu xinzheng 漢書新證. Tianjin: Tianjin Renmin.
[9] Cherniack, S. (1994). Book culture and textual transmission in Sung China. Harvard Journal of Asiatic Studies, 54, 5-125.
[10] Cohen, A. (2000). Introduction to research in Chinese source materials. New Haven, CT: Far Eastern Publications, Yale University.
[11] Du Yu 杜預 (222-284), & Kong Yingda 孔穎達 (547-648) (1983). Chunqiu Zuozhuan zhu shu 春秋左傳注疏. Yingyin wenyuange Siku quanshu edition. Taipei: Shangwu.
[12] Fang Xiangdong 方向東 (2000). Jia Yi ji huijiao jijie 賈誼集匯校集解. Nanjing: Hehai Daxue Chubanshe.
[13] Gardner, C. S. (1961). Chinese traditional historiography. Cambridge: Harvard University.
[14] Gu Shi 顧實 (1876-1956) (1987). Hanshu yiwenzhi jiangshu 漢書藝文志講疏. Shanghai: Shanghai Guji.
[15] Gu Yanwu 顧炎武 (1613-1682) (1990). Ri zhi lu 日知錄. In Huang Rucheng 黃汝成 (1799-1837) (Ed.), Ri zhi lu jishi 日知錄集釋. Shijiazhuang: Huashan Wenyi Chubanshe.
[16] Guoyu 國語 (4th cent.? BC) (1978). Taipei: Jiusi Chuban Youxian Gongsi.
[17] Hanshu 漢書 (1st cent.) (1962). Beijing: Zhonghua.
[18] He Guangyan 何廣棪 (2001). Chen Zhensun sheng zu nian xin kao 陳振孫生卒年新考. Wenxian, 87, 159-161.
[19] Ho Che Wah 何志華, Chu Kwok Fan 朱國藩, & Fan Sin Piu 樊善標 (2007). The Xinshu with parallel passages from other Pre-Han and Han texts《新書》與先秦兩漢典籍重見資料彙編. Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong.
[20] Huang Kan 黃侃 (1962). Wenxin diaolong zhaji 文心雕龍札記. Beijing: Zhonghua.
[21] Huang Yunmei 黃雲眉 (1980). Gujin weishu kao buzheng古今偽書考補證. Jinan: Qilu Shushe, 1980).
[22] Jia Yi 賈誼 (200-168 BC) (1937). Xinshu 新書. Congshu jicheng chubian edition. Shanghai: Shangwu.
[23] Jiang Boqian 蔣伯潛 (1990). Jiaochou muluxue zuanyao 校讎目錄學纂要. Beijing: Beijing Daxue.
[24] Knoblock, J. (1988). Xunzi: A translation and study of the complete works. Stanford: Stanford University Press.
[25] Lewis, M. E. (1990). Sanctioned violence in early China. New York: State University of New York.
[26] Li Xueqin 李學勤 (1989). Boshu Chunqiu shiyu yu Zuozhuan de chuanliu 帛書《春秋事語》與《左傳》的傳流. Guji zhengli yanjiu xuekan, 20, 1-6.
[27] Liji 禮記 (1st cent. BC) (1983). Yingyin wenyuange Siku quanshu edition, Vols. 115-116. Taipei: Shangwu.
[28] Liu Fengliu 劉逢祿 (1776-1829) (1995). Zuoshi Chunqiu kaozheng 左氏春秋考證. Xuxiu Siku quanshu edition. Shanghai: Shanghai Guji.
[29] Luo Jun 羅焌 (1874-1932) (1995). Zhuzi xueshu 諸子學述. Changsha: Yuelu Shushe.
[30] Luo, S. (2002). Inadequacy of Karlgren’s linguistic method as seen in Rune Svarverud’s study of the Xinshu. Journal of Chinese Linguistics, 31.2, 270-299.
[31] Needham, J. et al. (1954-1999). Science and civilization in China. London: Cambridge University.
[32] Nylan, M. (1993). Hsin shu. In M. Loewe (Ed.), Early Chinese texts: A bibliographical guide. Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California.
[33] Qi Yuzhang 祁玉章 (1969). Jiazi tanwei 賈子探微. Taipei: Sanmin Shuju.
[34] Qian Zhongshu 錢鍾書 (1979). Guan zhui bian 管錐編. Beijing: Zhonghua.
[35] Shiji 史記 (1st cent. BC) (1963). Beijing: Zhonghua.
[36] Shuihudi qinmu zhujian 睡虎地秦墓竹簡 (4th?-3rd? BC) (1978). Beijing: Wenwu.
[37] Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目提要 (1724-1805) (1933). Shanghai: Shangwu.
[38] Su Shi 蘇軾 (1037-1101) (1986). Wenzhong Su Shi wenji 文忠蘇軾文集 (prefaced 1173). In Su Dongpo quanji 蘇東坡全集. Beijing: Beijing Shi Zhongguo Shudian.
[39] Suishu 隋書 (7th cent.) (1973). Beijing: Zhonghua.
[40] Sun Qinshan 孙欽善, Wei Jiangong 魏建功, Wu jingcun 吳競存, & Yin Falu 陰法魯 (1961). Guanyu Jia Yi Xinshu zhenwei wenti de tansuo 關於賈誼新書真偽問題的探索. Beijing Daxue xuebao, 5.
[41] Svarverud, R. (1998). Methods of the way: Early Chinese ethical thought. Leiden & Boston: Brill.
[42] Svarverud, R. (2000). Jia Yi Xinshu zhi chuanshi bianjie賈誼《新書》之傳世辨解. Wenxian, 84, 12-31.
[43] Wang Fuzhi 王夫之 (1619-1692) (1996). Du Tongjian lun 讀通鑒論. In Chuanshan Quanshu Bianji Weiyuanhui (Ed.), Chuanshan quanshu 船山全書 (Vol. 10). Changsha: Yuelu Shushe.
[44] Wang Guowei 王國維 (1877-1927) (1973). Guantang ji lin 觀堂集林. Hong Kong: Zhonghua.
[45] Wang Li 王莉 (2003). Chunqiu shiyu yanjiu erti 《春秋事語》研究二題. Guji zhengli yanjiu xuekan, 105, 42-45.
[46] Wang Liqi 王利器 (1999). Wang Liqi xueshu 王利器學述. Hangzhou: Zhejiang Renmin Chubanshe.
[47] Wang Mao 王楙 (1151-1213) (1939). Yeke congshu 野客論叢. Changsha: Shangwu.
[48] Wang Yinglin 王應麟 (1223-1296) (1987). Yuhai 玉海. Beijing: Wenwu.
[49] Wang Zhouming王洲明 (1982). Xinshu fei weishu kao 新書非偽書考. Wenxue Yichan, 17-28.
[50] Wang Zhong 汪中 (1744-1794) (1869). Shu xue 述學. Yangzhou: Yangzhou Shuju.
[51] Wang Z. M., & Xu Chao 徐超 (1996). Jia Yi ji jiaozhu 賈誼集校注. Beijing: Renmin Wenxue.
[52] Wu Chengshi 吳承仕 (1885-1939) (1984). Jiangdian shiwen xulu shuzheng 經典釋文序錄疏證. Beijing: Zhonghua.
[53] Wu Rongzeng 吳榮曾 (1998). Du boben Chunqiu shiyu 讀帛本《春秋事語》. Wenwu, 501.
[54] Wu Yun 吳雲, & Li Chuntai 李春臺 (1989). Jia Yi ji jiaozhu 賈誼集校注. Zhengzhou: Zhengzhou Guji Chubanshe.
[55] Xunzi 荀子 (1st cent. BC) (1936). In X. Q. Wang王先謙 (1842-1918) (Ed.), Xunzi jijie 荀子集解. Shanghai: Shangwu.
[56] Yan Changyao 顏昌嶢 (1868-1944) (1996). Guangzi jiao shi管子校釋. Changsha: Yuelu Shushe.
[57] Yan Ruoqu 閻若璩 (1636-1704) (1796). Shangshu guwen shuzheng 尚書古文疏證. Tianjin: Wushi Kanben.
[58] Yan Zhenyi 閻振益, & Zhong Xia 鐘夏 (2000). Xinshu jianzhu 新書校注. Beijing: Zhonghua.
[59] Yang Bojun 楊伯峻 (1981). Chunqiu Zuozhuan zhu 春秋左傳注. Beijing: Zhonghua.
[60] Yang Bojun 楊伯峻 (1984). Luyu yizhu 論語譯註. Hong Kong: Zhonghua.
[61] Yang Shuda 楊樹達 (1885-1956) (1984). Hanshu kuiguan 漢書窺管. Shanghai: Shanghai Guji.
[62] Yao Minghui 姚明煇 (fl. 1914) (1933). Hanshu yiwenzhi zhujie 漢書藝文志注解. Shanghai: Dazhong Shuju.
[63] Yao Nai 姚鼐 (1936). Xibaoxuan wenji 惜抱軒文集. Shanghai: Shangwu.
[64] Yates, R. D. S. (1997). Five lost classics: Tao, HuangLao, and Yin- Yang in Han China. New York: Ballantine Books.
[65] Yu Jiaxi 余嘉錫 (1958). Siku tiyao bianzheng 四庫提要辯證. Beijing: Kexue Chubanshe.
[66] Yu Jiaxi 余嘉錫 (1963). Yu Jiaxi lun xue za zhu 余嘉錫論學雜著. Beijing: Zhonghua.
[67] Zhang Binglin 章炳麟 (1868-1936) (1982). Zhang Taiyan quanji 章太炎全集. Shanghai: Shanghai Renmin.
[68] Zhang Binglin 章炳麟 (1995). Guoxue jiangyan lu 國學講演錄. Shanghai: Huadong Shifan Daxue Chubanshe.
[69] Zhang Shunhui 張舜徽 (1962). Zhongguo gudai shiji jiaodu fa 中國古代史籍校讀法. Shanghai: Zhonghua.
[70] Zhang Shunhui 張舜徽 (1990). Hanshu yiwenzhi tongshi漢書藝文志通釋. Wuhan: Hubei Jiaoyu Chubanshe.
[71] Zhang Xuecheng 章學誠 (1738-1801) (1985). Wenshi tongyi 文史通義 Jiaochou tongyi 校讎通義. In Ye Ying 葉瑛 (Ed.), Wenshi tongyi jiao zhu 文史通義校注. Beijing: Zhonghua.
[72] Zhang Zhenglang 張政烺 (1977). Chunqiu shiyu jieti 春秋事語解題. Wenwu, 248, 36-39.
[73] Zhao Ximing 趙曦明 (1705-1787) (1937). Yanshi jiaxun (zhu) 顏氏家訓(注). Shanghai: Shangwu.
[74] Zhu Taiyan 朱太岩 (1989). Mantan xieke gong—Diaoke gongyi de liubian (1) 漫談寫刻工——雕刻工藝的流變(一). Guji Zhengli Yanjiu Xuekan, 19, 46-47.

Copyright © 2024 by authors and Scientific Research Publishing Inc.

Creative Commons License

This work and the related PDF file are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.