Journal of Human Resource and Sustainability Studies

Journal of Human Resource and Sustainability Studies

ISSN Print: 2328-4862
ISSN Online: 2328-4870
www.scirp.org/journal/jhrss
E-mail: jhrss@scirp.org
"Unethical Pro-Organizational Behavior: Concept, Measurement and Empirical Research"
written by Yaozhong Liu, Caibao Qiu,
published by Journal of Human Resource and Sustainability Studies, Vol.3 No.3, 2015
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
[1] You scratch my back, I'll scratch yours: Unethical pro-organizational behavior and deviance in response to different psychological contract states
Journal of Business …, 2023
[2] Örgüt Yararına Etik Olmayan Davranışlar: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması
Third Sector Social Economic Review, 2022
[3] Sağlık Kurumlarında Örgütsel Özdeşleşme ile Etik Olmayan Örgüt Yanlısı Davranışlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
İşletme Akademisi Dergisi, 2022
[4] Otantik liderlik ve örgüt yanlısı etik olmayan davranışların grup çıktılarına etkileri
2022
[5] Perceived organisational justice and unethical work behaviour among hotel employees in Accra: the role of gender and marital status: Perceived organisational justice …
African Journal of Hospitality …, 2021
[6] UNETHICAL PRO-ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: A REVIEW OF EXISTING LITERATURE
Организационная психология, 2021
[7] Human Resource Management Practices and Workplace Deviant Behaviour of Manufacturing Firms in Rivers State, Nigeria
2021
[8] ÖRGÜT YARARINA AHLAKİ OLMAYAN DAVRANIŞIN BELİRLEYİCİLERİ: DUYGUSAL BULAŞICILIĞIN DÜZENLEYİCİLİK ROLÜ.
2021
[9] Örgüt yararına ahlaki olmayan davranışın belirleyicileri: duygusal bulaşıcılığın düzenleyicilik rolü
?mer Halisdemir üniversitesi ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2021
[10] The moderating role of message framing on the links between organizational identification and unethical pro-organizational behavior
Management Research Review, 2021
[11] YAPTIM AMA BİR SOR NİYE YAPTIM! ÖRGÜT YANLISI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR
2021
[12] A Multilevel Examination of Unethical Pro-Organizational Behavior Decision-making: The Role of Citizenship Pressure, Moral Disengagement, and Moral …
2020
[13] Örgütlerde transformasyonel liderlik etkileri: İşin anlamlılığının aracılık rolü
2020
[14] A Multilevel Examination of Unethical Pro-Organizational Behavior Decision-making: The Role of Citizenship Pressure, Moral Disengagement, and Moral Intensity
2020
[15] The influence of transformational leadership in organizations: the mediating role of meaningful work
2020
[16] Üniversite öğrencilerinin sosyal medya paylaşımlarının etik açıdan incelenmesi: Karabük Üniversitesi örneği
2019
[17] Organizational Factors and Workplace Deviance: Influences of Abusive Supervision, Dysfunctional Employees, and Toxic Work Environments
2019
[18] Unethical Pro-organisational Behaviour: Concepts, Motives and Unintended Consequences
2019
[19] Insights into the Ethical Decision-Making of Millennials in the US Workplace
2019
[20] İyi Niyetli Kötü Davranışlar: Banka Çalışanlarının Örgüt Yararına Ahlaki Olmayan Davranışları Üzerine Nitel Bir Araştırma
OPUS Uluslararas? Toplum Ara?t?rmalar? Dergisi, 2019
[21] ET?K OLMAYAN ?RGüTSEL VATANDA?LIK DAVRANI?ININ BEL?RLEY?C?LER?: ETK?LE??M ADALET?, Y?NET?C?YE DUYULAN GüVEN VE SOSYAL BA?LARIN ROLü
Uluslararas? ?ktisadi ve ?dari ?ncelemeler Dergisi, 2018
[22] Online Ethics Training, Gender, and Levels of Ethical Decision-Making by Workers in the Workplace
ProQuest Dissertations Publishing, 2018
[23] ET?K OLMAYAN ?RGüTSEL VATANDA?LIK DAVRANI?ININ BEL?RLEY?C?LER?: ET-K?LE??M ADALET?, Y?NET?C?YE DUYULAN GüVEN VE SOSYAL BA?LARIN ROLü
Uluslararas? ?ktisadi ve ?dari ?ncelemeler Dergisi, 2018
[24] ETİK OLMAYAN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ BELİRLEYİCİLERİ: ET-KİLEŞİM ADALETİ, YÖNETİCİYE DUYULAN GÜVEN VE SOSYAL …
2018
[25] Örgüt Yanlısı Etik Olmayan Davranışlar İle Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkide Liderin Algılanan Etik İnancının Moderatör Rolü
2018
[26] Determinants of Unethical Pro-Organizational Behavior: The Role of Interactional Justice, Trust in Supervisor and Social Ties
International Journal of Economics and Administrative Studies, 2018
[27] Ahlaki kimlik ve makyavelizmin örgüt yararına ahlaki olmayan davranış üzerinde etkisi: ahlaki iklimin düzenleyici rolü
2017
[28] Unethical Pro-Organizational Behavior
2017
[29] Örgüt Yararına Ahlaki Olmayan Davranış
Is Ahlak? Dergisi, 2017
[30] 조직 동일시가 비윤리적 친조직 행동에 미치는 영향
Korean Journal of Resources Development, 2016
[31] Soziologie der Organisation: Eine Einführung
2016
[32] 조직 동일시가 비윤리적 친조직 행동에 미치는 영향: 지각된 윤리적 조직 문화의 조절 효과
2016
[33] ÖRGÜT YANLISI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR
[34] Araştırma Makalesi
[35] Doç. Dr. Sema POLATCI Doç. Dr. Kubilay ÖZYER
Free SCIRP Newsletters
Copyright © 2006-2024 Scientific Research Publishing Inc. All Rights Reserved.
Top