Creative Education

Creative Education

ISSN Print: 2151-4755
ISSN Online: 2151-4771
www.scirp.org/journal/ce
E-mail: ce@scirp.org
"The Study of Teachers’ General Cynicism Inclinations in Terms of Life Satisfaction and Other Variables"
written by Hüseyin Aslan, Ercan Yilmaz,
published by Creative Education, Vol.4 No.9, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
[1] Türkiye'de 2012-2022 yılları arasında eğitim örgütlerinde yaşanan örgütsel sinizmle ilgili yapılmış lisansüstü çalışmaların incelenmesi
2022
[2] بررسی ارتباط بدبینی سازمانی و فرسودگی شغلی با نقش میانجی سکوت سازمانی در بین ناجیان غریق استخرهای شهرداری شهر تهران‎
فصلنامه بهداشت کار و ارتقا سلامت, 2022
[3] Güven, Yıldırma ve Sinizmin, Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi
2022
[4] Impact of Cynicism Behaviour on Employee Engagement
Studies of Applied Economics, 2022
[5] Pandemi sürecinde bireylerin geleceğe karşı belirsizlik algıları, kaygı düzeyleri ve yaşam doyumlarının incelenmesi
2021
[6] Okul yöneticilerinin hizmetkar liderlik davranışları ile örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişki
2020
[7] Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumu: Beş faktör kişilik özellikleri, bilinçli farkındalık ve yılmazlığın rolü
OPUS International Journal of Society …, 2020
[8] Öğretmenlerde örgütsel sinizmin demografik değişkenler, kişisel değerler, sosyal mesafe ve yaşam doyumuna göre yordanması
2020
[9] Sağlık Çalışanlarında İş Özerkliği ve İş Performansı Arasındaki İlişkide Örgütsel Sinizm ve Yaşam Tatmini Seri Çoklu Arabuluculuğu
2020
[10] Türkiye'de Okul Yöneticilerinin Liderliğinin, Öğretmenlerin Olumsuz Tutum ve Davranışlarıyla İlişkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
2020
[11] Ortaokullarda Örgütsel Sinizmin Yordayıcısı Olarak Örgütsel Güven
2019
[12] Mesleki doyum ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki: ortaokul öğretmenleri üzerine bir çalışma
2019
[13] Örgütsel sinizm ve örgütsel güven arasındaki ilişki ile ilgili ilköğretim okulu öğretmenlerinin görüşleri
2019
[14] ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNE ALGILADIKLARI MÜDÜR YÖNETİM TARZININ ETKİSİ
Pamukkale üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019
[15] Life Satisfaction and Organizational Cynicism: How Teachers are affected
2019
[16] Okulların bürokratik yapısı, örgütsel sessizlik ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki
2019
[17] Resmi ve özel okullarda beden eğitimi öğretmenlerinde örgütsel sinizm ve tükenmişlik düzeyleri
2019
[18] A Meta-Analytic Review on the Causes and Consequences of Organizational Cynicism.
2019
[19] Examining the Relationship between Cynicism and Instructional Change
2019
[20] ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNE ALGILADIKLARI MÜDÜR YÖNETİM TARZININ ETKİSİ.
2019
[21] Türkiye'de Eğitim Örgütlerinde Yapılan Örgütsel Sinizm Çalışmalarının İçerik Analizi
Uluslararas? Toplum Ara?t?rmalar? Dergisi-International Journal of Society Researches, 2018
[22] Examining the role of employee engagement in the relationship between organisational cynicism and employee performance
2018
[23] Eğitim Örgütlerinde Yaşanan Örgütsel Sinizmin Öncülleri ve Sonuçları Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması* A Meta-Analysis Study on the Antecedents and Consequences of Organized Cynicism in the Educational Organizations
H. U. Journal of Education, 2018
[24] Eğitim örgütlerinde yaşanan örgütsel sinizmin öncülleri ve sonuçları üzerine bir meta-analiz çalışması
Hacettepe üniversitesi E?itim Fakültesi Dergisi, 2018
[25] Öğretmenlerin örgütsel güven ve örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişki
2018
[26] Okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile öğretmenlerin sinizm düzeyleri arasındaki ilişki
2017
[27] İlköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri: Mersin örneği
2017
[28] ORTAOKUL VE LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
2017
[29] ORTAOKUL VE LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM İLE TÜKLENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 2017
[30] Yöneticilerin etik liderlik davranışlarının örgütsel özdeşleşme, sapkın davranışlar ve sinizme etkisi
2017
[31] ORTAOKUL VE LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ1
2017
[32] Organizational Cynicism Levels of Teachers in Secondary Schools in Turkey/Türkiye'deki Ortaokullarda Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm …
2016
[33] Organizational Cynicism Levels of Teachers in Secondary Schools in Turkey/Türkiye'deki Ortaokullarda Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Örgütsel …
2016
[34] Organizational Cynicism Levels of Teachers in Secondary Schools in Turkey.
2016
[35] Relation between Democratic Leadership and Organizational Cynicism
Journal of Education and Learning, 2016
[36] Organizational Cynicism Levels of Teachers in Secondary Schools in Turkey/Türkiye'deki Ortaokullarda Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm …
e-International Journal of Educational Research, 2016
[37] İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİSİZM ALGILARININ İNCELENMESİ
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2015
[38] The Relationship between Organizational Cynicism and Trust in Schools: A Research on Teachers
Egitim ve Bilim, 2015
[39] Okullarda Örgütsel Sinizm ve Güven İlişkisinin İncelenmesi: Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma
EĞİTİM VE BİLİM, 2015
[40] İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİSİZM ALGILARININ İNCELENMESİ.
2015
[41] Okullarda örgüt kültürü, örgütsel güven, örgütsel yabancılaşma ve örgütsel sinisizm arasındaki ilişkiler/Relationship between organizational culture …
2015
[42] ĐLKOKUL, ORTAOKUL VE LĐSE ÖĞRETMENLERĐNĐN ÖRGÜTSEL SĐNĐSĐZM ALGILARININ ĐNCELENMESĐ
2015
[43] OKUL YÖNETİCİLERİNİN KULLANDIKLARI GÜÇ TÜRLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN YAŞADIKLARI YILDIRMA, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK
2014
[44] Türkiye'deki Kadın Üniversite Yöneticilerinin Stres ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
2014
[45] Okul Müdürlerinin Kindarlık Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerine Etkisi
[46] Üniversite öğrencilerinde öz şefkatin yordayıcıları olarak ana babaya bağlanma ve yaşam doyumu
[47] Öğretmenlerin rekreatif etkinliklere katılımlarında serbest zaman katılım engelleri ve mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
[48] The Effect of School Principals' Spitefulness Behaviors on Teachers' Organizational Cynicism Levels
[49] LERİN ET ÖZDEŞL S
Ş HAC, CI BEKTA, L BİLİML, E ANA
Free SCIRP Newsletters
Copyright © 2006-2024 Scientific Research Publishing Inc. All Rights Reserved.
Top