Modern Economy

Modern Economy

ISSN Print: 2152-7245
ISSN Online: 2152-7261
www.scirp.org/journal/me
E-mail: me@scirp.org
"Labor Productivity Parity vs Trend of Exchange Rate"
written by Marcin Jedrzejczyk,
published by Modern Economy, Vol.3 No.6, 2012
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
[1] Gestión por competencias y productividad laboral de la fuerza de ventas empresa EPSON PERÚ SA
2021
[2] Reclutamiento de personal y productividad de una empresa de servicios de tercerización, Magdalena 2018
2019
[3] Teoretyczne dylematy akcesji Polski do strefy euro
2019
[4] Koncepcja wyznaczania centralnego kursu walutowego w procesie kreacji integracyjnej strefy walutowej
2019
[5] Geopolityczne czynniki innowacyjnego rozwoju Polski i krajów Trójmorza
2019
[6] Concept of Integrative Currency Area and Application to the Central Europe
2018
[7] Koncepcja strefy walutowej Międzymorza
2018
[8] Pomiar i źródła wartości jednostki pieniężnej. Teoria i praktyka
2018
[9] Toward Deficit Free and Low Tax Economy Driven by Labor
2018
[10] Integralność teorii rachunkowości i ekonomii pracy fundamentem projektów geopolitycznych
Studia Ekonomiczne, 2017
[11] Ekonomiczne podstawy geopolitycznego projektu Międzymorza
2017
[12] KWANTYTATYWNA FORMUŁA WYZNACZANIA KURSU CENTRALNEGO W PROCESIE ROZSZERZANIA UNII WALUTOWEJ QUANTITATIVE FORMULA TO …
KWANTYTATYWNA FORMU?A WYZNACZANIA KURSU CENTRALNEGO W PROCESIE ROZSZERZANIA UNII WALUTOWEJ QUANTITATIVE FORMULA TO …, 2016
[13] Labourism and the Economics of Limited Taxes
Labourism and the Economics of Limited Taxes, 2016
[14] Growth of Fixed Assets in the Economy vs. Labour Productivity
2016
[15] Układ pojęć konstytuujących teorię rachunkowości w kontekście nauk ekonomicznych
Uk?ad poj?? konstytuuj?cych teori? rachunkowo?ci w kontek?cie nauk ekonomicznych, 2016
[16] Kwantytatywna formuła wyznaczania kursu centralnego w procesie rozszerzania unii walutowej
Kwantytatywna formu?a wyznaczania kursu centralnego w procesie rozszerzania unii walutowej, 2016
[17] Ekonomia pracy. Gospodarka bez deficytu z ograniczonymi podatkami
Ekonomia pracy. Gospodarka bez deficytu z ograniczonymi podatkami, 2016
[18] Wzrost wartości i produktywności rzeczowych aktywów trwałych jako czynnik równoważenia nierówności ekonomicznych
2016
[19] EKONOMIA PRACY. GOSPODARKA BEZ DEFICYTU Z OGRANICZONYMI PODATKAMI.
EKONOMIA PRACY. GOSPODARKA BEZ DEFICYTU Z OGRANICZONYMI PODATKAMI., 2016
[20] KWANTYTATYWNA FORMUŁA WYZNACZANIA KURSU CENTRALNEGO W PROCESIE ROZSZERZANIA UNII WALUTOWEJ.
2016
[21] Towards an Integrative Currency Area
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2016
[22] TOWARDS DEFICIT FREE AND LIMITED TAX ECONOMY
2016
[23] Zgodność poziomu produktywności pracy jako warunek jednoczenia państw w unii walutowej
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015
[24] Laborism. The Economics Driven by Labor
Modern Economy, 2015
[25] Wyzwania współczesnej rachunkowości w zakresie translacji wartości ekonomicznych
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015
[26] Una mirada a la productividad laboral para las pymes de confecciones
ITECKNE, 2015
[27] A look at labor productivity for SMEs in the clothing industry
Iteckne, 2015
[28] Organizacja systemu finansowego i priorytety zarządzania w państwach tworzących integracyjną strefę walutową
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 2015
[29] WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI W ZAKRESIE TRANSLACJI WARTOŚCI EKONOMICZNYCH.
2015
[30] WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI W ZAKRESIE TRANSLACJI WARTOŚCI EKONOMICZNYCH CONTEMPORARY ACCOUNTING CHALLENGES IN …
WYZWANIA WSPó?CZESNEJ RACHUNKOWO?CI W ZAKRESIE TRANSLACJI WARTO?CI EKONOMICZNYCH CONTEMPORARY ACCOUNTING CHALLENGES IN …, 2015
[31] Cost of Labor Translation in Healthcare Sector between Poland and the UK the Evidence from Obstetrics and Gynecology Department
2015
[32] Rachunkowość w systemie pomiaru aktywności ekonomicznej państwa.
Rachunkowo?? w systemie pomiaru aktywno?ci ekonomicznej państwa., 2014
[33] Kosztowa funkcja produkcji w zastosowaniach makroekonomicznych.
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci, 2014
[34] The Global Currency Area a Way to Constructively End the Era of Reserve Currency
Modern Economy, 2014
[35] Teoretyczne podstawy integracyjnego obszaru walutowego: dylematy przyst?pienia Polski do strefy euro
Nierówno?ci spo?eczne a wzrost gospodarczy/Uniwersytet Rzeszowski, W kierunku zintegrowanego rozwoju, 2014
[36] GEOPOLITYCZNE PRZES?ANKI I EKONOMICZNE PODSTAWY UNII WALUTOWEJ EUROPY CENTRALNEJ
2014
[37] Parytet produktywno?ci pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego
Nierówno?ci spo?eczne a wzrost gospodarczy/Uniwersytet Rzeszowski, W kierunku zintegrowanego rozwoju, 2014
[38] Formation of the Integrative Currency Area
SOP Transactions on Economic Research, 2014
[39] Rachunkowość w systemie pomiaru aktywności ekonomicznej państwa
Rachunkowo?? w systemie pomiaru aktywno?ci ekonomicznej państwa, 2014
[40] Teoretyczne podstawy integracyjnego obszaru walutowego. Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro
Nierówno?ci spo?eczne a wzrost gospodarczy, 2014
[41] Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego
Nierówno?ci spo?eczne a wzrost gospodarczy, 2014
[42] Kosztowa funkcja produkcji w zastosowaniach makroekonomicznych
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowo?ci, 2013
[43] Towards Scientific Economics
Modern Economy, 2013
[44] Fundamentalne zasady leżące u podstaw nauki rachunkowości
Fundamentalne zasady le??ce u podstaw nauki rachunkowo?ci, 2013
[45] Fundamentalne zasady leżące u podstaw nauki rachunkowości.
Fundamentalne zasady le??ce u podstaw nauki rachunkowo?ci., 2013
[46] The Theoretical Basis of an Integrating Currency Area. The Dilemmas of Polish Accession to the Eurozone
Management and Business Administration, 2013
[47] Cost of Labor Translation in Healthcare Sector between Poland and the UK. The Evidence from Obstetrics and Ginecology Department Anna Jędrzejczyk …
Free SCIRP Newsletters
Copyright © 2006-2024 Scientific Research Publishing Inc. All Rights Reserved.
Top