Yangtze Medicine

ISSN Print: 2475-7330
ISSN Online: 2475-7349
"The Role, Mechanism and Transcriptional Regulation of LAT in Herpes Simplex Virus Latency and Reactivation"
written by Ying Zhang, Yingying Wang, Junting Cheng, Wenqi Cai, Ziwen Han, Yang Zhou, Qi Huang, Moyu Wang, Xiaochun Peng, Xianwang Wang, Zhaowu Ma, Ying Xiang, Hongwu Xin,
published by Yangtze Medicine, Vol.4 No.1, 2020
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.