"Factors Related to Physical Strength of Banana Pseudostem"
written by Shenghe Chang, Zhengjing Wu, Wei Sun, Lan Qiao, Qi Zeng, Jingyi Zhang, Haiyan Shu,
published by Advances in Bioscience and Biotechnology, Vol.9 No.4, 2018
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef