"Preliminary Result of Hyperfractionated High-Dose Proton Beam Radiotherapy for Pediatric Skull Base Chordomas"
written by Masashi Mizumoto, Hiroyoshi Akutsu, Tetsuya Yamamoto, Takashi Fukushima, Yoshiko Oshiro, Daichi Takizawa, Keiichi Tanaka, Masaaki Goto, Toshiyuki Okumura, Akira Matsumura, Koji Tsuboi, Hideyuki Sakurai,
published by Journal of Cancer Therapy, Vol.8 No.4, 2017
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.