"The Association between Activity of Daily Living and the Combination of Alzheimer’s Disease and Cataract in Elderly Requiring Nursing Care"
written by Toshio Hamagishi, Toshimitsu Inagawa, Yasuhiro Kambayashi, Hiromasa Tsujiguchi, Masami Kitaoka, Junko Mitoma, Hiroki Asakura, Fumihiko Suzuki, Daisuke Hori, Enoch Olando Anyenda, Nguyen Thi Thu Thao, Yuri Hibino, Koichi Hayashi, Aki Shibata, Takiko Sagara, Jiro Okochi, Kiyoshi Takamoku, Kotaro Hatta, Tadashi Konoshita, Hiroyuki Nakamura,
published by Health, Vol.8 No.10, 2016
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
[1] 視覺損害與認知功能退化之相關性
臺灣中山醫學大學學位論文, 2018