"Teaching Research of Geology Field Courses: A Case Study from Wuhan University"
written by Tao Wang, Long Cheng, Jun Xiao, Peng Qi, Jun Zeng, Wanrui Hu, Suifeng Wang,
published by Creative Education, Vol.7 No.9, 2016
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef