"The Efficient Tissue Culture System of Orostachys fimbriata"
written by Boling Liu, Yan Zhang, Kai Zhang, Hongzhou Fang, Xiaomao Zhang, Rong Fu, Xunhong Qiu, Rui Xu,
published by Agricultural Sciences, Vol.7 No.3, 2016
has been cited by the following article(s):