"Relationship of Workaholism with Teachers’ Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior"
written by Fatemeh Rakhshanimehr, Hossein Jenaabadi,
published by Psychology, Vol.6 No.12, 2015
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
[1] 中学教师工作狂类型与工作绩效的关系研究: 基于潜在剖面分析
2020
[2] Workaholism and organizational citizenship behaviors: exploring gender role beliefs
2020
[3] İşkolikliğin Örgütsel Bağlılık ve Performans Arasındaki İlişkide Aracı Rolü
Ad?yaman üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019
[4] İŞKOLİKLİĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİDE ARACI ROLÜ
2019
[5] İşkolikliğin Çalışan Tutum ve Davranışları Üzerine Etkisinde İş-Yaşam Dengesinin Rolü
2019
[6] The Relationship Between Elementary School Teachers' Perceptions About Their Workaholism Levels and Organizational Health.
2018
[7] İlköğretim Kurumu Öğretmenlerinin İşkoliklik Düzeyleri İle Örgüt Sağlığına İlişkin Algıları Arasındaki İlişki
Inonu University Journal of the Faculty of Education, 2018
[8] The Relationship Between Elementary School Teachers' Perceptions About Their Workaholism Levels and Organizational Health
2018
[9] ??KOL?KL?K ?LE SANAL KAYTARMA DAVRANI?LARI ARASINDAK? ?L??K?: ??RETMENLER üZER?NE B?R UYGULAMA
Akademik Sosyal Ara?t?rmalar Dergisi, 2018
[10] 基于潜在剖面分析的中小企业员工心理资本
中国健康心理学杂志, 2017
[11] Workaholics profiles: The role of Psychological Capital and Emotional Intelligence.
2017
[12] 心理契约破坏与组织公民行为的关系——组织认同感与心理资本的作用
中国临床心理学杂志, 2016
[13] O papel do capital psicológico no workaholism
2016
[14] Personality Traits on Affective and Work Commitment toward Employees' readiness for change in Real Estate Sales Representative
2015
[15] İŞKOLİKLİK İLE SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz