"Evaluation of Effective Dose Using the k-Factor of Optimal Scan Range for CT Examination"
written by Masanao Kobayashi, Yasuki Asada, Kosuke Matsubara, Tomonobu Haba, Yuta Matsunaga, Ai Kawaguchi, Kazuhiro Katada, Hiroshi Toyama, Kichiro Koshida, Ryoichi Kato, Shouichi Suzuki,
published by Open Journal of Radiology, Vol.5 No.3, 2015
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef