"Impairment of Di(2-Ethylhexyl) Phthalate on Cellular Immunity in Kunming Mice"
written by Yufen Tian, Deli Xu, Shengqun Zhang, Jinyan Zhang, Zhicun Sun, Xiangfang Liu, Xin Wang, Xia Wang, Daqian Meng,
published by Open Journal of Animal Sciences, Vol.5 No.3, 2015
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.