"White Matter Changes in Alzheimer’s Disease Revealed by Diffusion Tensor Imaging with TBSS"
written by Hongyan Chen, Kai Wang, Jingfan Yao, Jianping Dai, Jun Ma, Shaowu Li, Lin Ai, Qian Chen, Xuzhu Chen, Yumei Zhang,
published by World Journal of Neuroscience, Vol.5 No.1, 2015
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef