"Relationship of Post-Stroke Aphasic Types with Sex, Age and Stroke Types"
written by Jingfan Yao, Zaizhu Han, Yanli Song, Lei Li, Yun Zhou, Weikang Chen, Yongmei Deng, Yongjun Wang, Yumei Zhang,
published by World Journal of Neuroscience, Vol.5 No.1, 2015
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef