"The Magnetoresistance of Nanostructured Co-ZnO Films with ZnO Buffer-Layers"
written by Xiaoli Li, Long Cheng, Long Cheng, Yalei Wang, Yan Gao, Zhiyong Quan, Xiufang Qin, Harry J. Blythe, Gillian A. Gehring, Xiaohong Xu,
published by Materials Sciences and Applications, Vol.5 No.14, 2014
has been cited by the following article(s):