"Stochastic Food Deprivation Increases Cellular Immunity in Kunming Mice"
written by Deli Xu, Yufen Tian, Ruisheng Li, Haotian Li, Xiaonan Sun, Qingbin Wang, Jing Shi, Ping Zhou, Xiaolei Sun,
published by Health, Vol.6 No.11, 2014
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef