"Preparation, properties, and cell attachment/growth behavior of chitosan/acellular derm matrix composite materials"
written by Tao Lu, Rui xin Li, Yan Zhang, Yu xian Yan, Yong Guo, Jing Guan, Ji min Wu, Zhi hong LI, Bo Ning, Shu jie Huang, Xi zheng Zhang,
published by Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology, Vol.2 No.2, 2011
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef