"Research on Optimization for Units Start During Power System Restoration"
written by Jun Chen, Wei-xing Zhao, Hua-ying Su, Jia-lin Bai, Nian Liu, Xiao-yan Qiu, Qian Liao,
published by Energy and Power Engineering, Vol.5 No.4B, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef