"Formaldehyde Biosensor with Formaldehyde Dehydrogenase Adsorped on Carbon Electrode Modified with Polypyrrole and Carbon Nanotube"
written by Mingwei Wang, Shuhai Jiang, Yi Chen, Xiang Chen, Li Zhao, Juankun Zhang, Jinfeng Xu,
published by Engineering, Vol.4 No.10B, 2012
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef