"The Reliability Evaluation Method Study of Power System Communication Networks in Case of Ice Storm"
written by Jianghua Yang, Huan Teng, Chonggu Yao, Nian Liu, Bin Sun, Hanyun Yuan, Ming Liu, Jialin Bai,
published by Engineering, Vol.5 No.9B, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef