"Design of Thermo-Optic Variable Optical Attenuator Based on Quartz Substrate"
written by Hongqing Dai, Junming An, Liangliang Wang, Yue Wang, Liyao Zhang, Jiashun Zhang, Hongjie Wang, Pan Pan, Xiaoguang Zhang, Ruidan Liu, Jianguang Li, Yuanda Wu, Xiongwei Hu,
published by Optics and Photonics Journal, Vol.3 No.2B, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef