"Receptor Conversion between Primary Tumors and Distant Metastases in 121 Cases of Metastatic Breast Cancer"
written by Chaoying Wang, Lijun Di, Kun Yan, Huiping Li, Guohong Song, Hanfang Jiang, Shanshan Yin, Xu Liang, Ying Yan, Bin Shao, Fengling Wan, Jun Ren,
published by International Journal of Clinical Medicine, Vol.4 No.2, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef