"Effects of flooding on grafted annona plants of different scion/rootstock combinations"
written by Xin-Yu Fu, Song-Xing Peng, Shuai Yang, Yong-Hui Chen, Jing-Yi Zhang, Wei-Ping Mo, Jian-Yun Zhu, Yao-Xiong Ye, Xu-Ming Huang,
published by Agricultural Sciences, Vol.3 No.2, 2012
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef