Modern Economy

Modern Economy

ISSN Print: 2152-7245
ISSN Online: 2152-7261
www.scirp.org/journal/me
E-mail: me@scirp.org
"Evaluation of Sustainability of Current Account Deficits in Turkey"
written by Aysu Insel, Fazıl Kayikci,
published by Modern Economy, Vol.3 No.1, 2012
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
[1] The sustainability of the Turkish current account: Smooth structural break and asymmetric adjustments
2020
[2] Global financial environment or monetary transmission mechanism? The (special) dynamics of Turkey's external deficit after 2002
2020
[3] TÜRKİYE'DE CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: EKONOMETRİK ANALİZ.
2019
[4] Examining the sustainability of current account deficit in India: Evidence from asymmetric error correction mechanism with threshold cointegration
2019
[5] TÜRKİYE'DE CARİ AÇIĞIN FİNANSMAN YAPISI ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ
2019
[6] Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri Çerçevesinde Türkiye İçin Cari Açık Sürdürülebilirliliği
2019
[7] TÜRKİYE'DE CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: EKONOMETRİK ANALİZ
Hacettepe üniversitesi ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019
[8] Türkiye'de cari açık ve finansmanın kalitesi (2002-2016)
2018
[9] Održivost međunarodnih trgovinskih tokova Bosne i Hercegovine
2018
[10] Cari Açıkların Sürdürülebilirliği: Literatür Taraması
2018
[11] Cari açıkların sürdürülebilirliği: Uygulamalı Türkiye analizi
2018
[12] Sustainability Of Current Account Deficits In Fragile Five: Evidence From Non-Linear Unit Root Tests
2018
[13] Kırılgan Beşlide Cari Açıkların Sürdürülebilirliği: Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri İle Kanıtlar
Ege Akademik Bak?? Dergisi, 2018
[14] Bireysel Emeklilik Fonları ve Cari Açık Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
2018
[15] Sustainability Of Current Deficits: A Literature Rewiev
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
[16] TÜRKİYE'DE CARİ İŞLEM AÇIKLARI SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?
TüRK?YE'DE CAR? ??LEM A?IKLARI SüRDüRüLEB?L?R M??, 2018
[17] THE TURKISH CURRENT ACCOUNT DEFICIT
Economic Inquiry, 2018
[18] Sustainability of Bosnia and Herzegovina's international trade flows
2018
[19] ARE THE CURRENT DEFICIT ACOUNT IN TURKEY SUSTAINABLE?
2018
[20] Relationship of Between Private Pension Funds and Current Account Deficit: A Case of Turkey
2018
[21] Türkiye'de cari açığın sürdürülebilirliği ve büyüme ile ilişkisi
2017
[22] Is the Turkish current account decit sustainable?
2017
[23] Türkiye'de Kronikleşen Cari Açıkların Sürdürülebilirlik Analizi
2016
[24] TÜRKİYE'DE CARİ AÇIK SORUNU VE NEDENLERİ
2016
[25] Türkiye ekonomisinde 2011 sonrası sınırlı büyümenin nedenleri üzerine bir analiz
2015
[26] Turkish Economy at a Crossroads: Unpacking Turkey's Current Account Challenge
2015
[27] CARİ AÇIKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: KIRILGAN BEŞLİ ÖRNEĞİ
2015
[28] TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2011 SONRASI SINIRLI BÜYÜMENİN NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
2015
[29] Türkiye'de cari açık sorununun yapısal nedenleri ve ekonomik etkileri
2014
[30] Türkiye'de Cari Açık Sorunu Üzerine Mikro Temelli Bir Yaklaşım
Eski?ehir Osmangazi üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi�, 2014
[31] Sustainability of Current Account Deficit with High Oil Prices: Evidence from Turkey
2014
[32] Türkiye'de Cari Açık Sorunu Üzerine Mikro Temelli Bir Yaklaşım.
2014
[33] Einamosios sąskaitos disbalanso poveikio Lietuvos ekonomikai vertinimas
2014
[34] Rising Powers in a Changing Global Order: the political economy of Turkey in the age of brics
Third World Quarterly, 2013
[35] Türkiye'de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2013
[36] TURKISH-BRITISH ECONOMIC RELATIONS 2002-2012: AN INTENSELY POLITICAL RELATIONSHIP
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, 2012
[37] Sustainability of Current Account Deficit in Selected OECD Countries: Panel Data Analysis with Multiple Structural Breaks under Cross - sectional Dependence
?. G??ER, M. MERCAN, H. HOTUNLUO?LU, 2012
[38] Seçilmiş OECD Ülkelerinde Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Çoklu Yapısal Kırılmalı Panel Veri Analizi
Maliye Dergisi, 2012
[39] Türkiye için Cari Açık Neden Bir Sorundur?
Finans Politik &Ekonomik Yorumlar, 2012
Free SCIRP Newsletters
Copyright © 2006-2021 Scientific Research Publishing Inc. All Rights Reserved.
Top