"Mg/Al complex oxides-A new type of solid basic catalyst for epoxidation"
written by Heng Miao, Shi-Chao Xu, Hai-Nan Wang, Wen-Xia Qin, Lin Lin Zhang, Ji-Mei Zhang, Juan Yang, Zhao Dai, Guo Zheng, En-Qi Tang,
published by Journal of Biomedical Science and Engineering, Vol.3 No.2, 2010
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.