"Preliminary Exploration of the Initial Diagnostic Prediction Model of Moderate Coronavirus Disease 2019 (2019-nCoV) Based on Clinical Data"
written by Ritian Zha, Jingmin Gui, Jiancheng Hao, Yungui Zhou, Wensheng Jiang, Shangming Chen, Jiajia Zhao, Ruiping Xuan, Zhendong Jiang, Xiaoqin Liu, Ping Wang, Lei Zhang,
published by Open Journal of Nursing, Vol.11 No.1, 2021
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.