"Associations between Placental Insulin-Like Growth Factor-1 Gene Expression, DNA Methylation and Intrauterine Growth Restriction"
written by Xiaojuan Li, Baifeng Yu, Xueli Wu, Jiye Zhang, Caihong Jia, Zhuo Wang, Qiaomiao Zhou, Hongtao Zhou, Guohui Yi, Xinping Chen, Shengmiao Fu,
published by Health, Vol.12 No.3, 2020
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.