"Reform and Practice of Medical Fundamental Curriculum System Based on “Three-Early Education”: A Case Study on Youjiang Medical University for Nationalities Located in the Minority Areas of Southwest China"
written by Songyi Mo, Shiwen Huang, Jinhua Wang, Junjie Huang, Hai Li, Rongmin Wu, Xianjiao He, Shan Meng, Xiaoying Huang, Chunying Luo, Changsheng Huang, Ying Luo, Yanfeng Huang, Zhijuan Wen, Fengyu Nong, Haiying Luo, Qianli Tang, Xingyu Li,
published by Creative Education, Vol.11 No.2, 2020
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.