"Effects of MTG and GSH on Human Sperm Motility and DNA Integrity during Vitrification in the Presence of Trehalose"
written by Xiaowei Shi, Huanhuan Hu, Guojie Ji, Rui Liu, Jing Zhang, Han Zhang, Pengbo Wang, Bingxin Qin, Bingjie Li, Mingwen Li,
published by Advances in Reproductive Sciences, Vol.8 No.1, 2020
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.