"Effects of Biochar Based Fertilizer on Soil Nutrient Content and Maize Yield of Acidic Soil in Heilongjiang Province"
written by Dawei Yin, Xiaohong Guo, Guohua Ding, Liang Jin, Xingchu Man, Kejun Yang, Yifei Zhang, Peng Zhang,
published by Advances in Bioscience and Biotechnology, Vol.10 No.6, 2019
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.