"Biomass Production of Poplar Plantation Ecosystem in Yangtze River Beach Land"
written by Jianfeng ZHANG, Qixiang SUN, Jinxing ZHOU, Qihua SHAN, Lixun WU,
published by Energy and Power Engineering, Vol.1 No.2, 2009
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef