"Soil Contamination with Heavy Metals and Its Impact on Food Security in China"
written by Zhongchen Hu, Jianwu Li, Hailong Wang, Zhengqian Ye, Xudong Wang, Yongfu Li, Dan Liu, Zhaoliang Song,
published by Journal of Geoscience and Environment Protection, Vol.7 No.5, 2019
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.