"Continuous Fermentation of a Prodigiosin-Producing Serratia marcescens Strain Isolated from Soil"
written by Qi Fu, Yujuan Xiao, Xuehui Duan, Huabin Huang, Zhixia Zhuang, Jinhai Shen, Yangyue Pei, Haojia Xu, Meiyu Gan,
published by Advances in Bioscience and Biotechnology, Vol.10 No.4, 2019
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.