"Application of DDG-3300K Liver Reserve Function Analyzer and Relevant Nursing Procedures at the Department of Infectious Diseases"
written by Lihua Zheng, Cheng Hu, Yubao Zheng, Qiong Shu, Xiang Yin, Hongmei Pan, Haotong Xu, Beiqian Wu, Ying Liu,
published by Open Journal of Nursing, Vol.9 No.2, 2019
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.