"The Influences of Inorganic Scintillator Optical Fiber Radiation Dosimeter in Some Conditions"
written by Zhuang Qin, Yaosheng Hu, Yu Ma, Wenhui Zhao, Weimin Sun, Tianci Xie, Chuntong Jiang, Daxin Zhang, Ziyin Chen, Boran Wang, He Tian, Elfed Lewis,
published by Optics and Photonics Journal, Vol.7 No.8B, 2017
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef