"Meta-Analysis of the Association of HLA-DRB1 with Anti-Citrullinated Protein Antibody-Positive and Anti-Citrullinated Protein Antibody-Negative Rheumatoid Arthritis"
written by Helin Feng, Jianfa Xu, Ning Zhang, Tianshu Gu, Lishi Wang, Cheng Tian, Yan Jiao, Karen Hasty, Weikuan Gu, Qingyi Liu,
published by Open Journal of Immunology, Vol.6 No.4, 2016
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef