"Synthesis and Bioactivity of Natural Occurring Petasin-Like Derivatives as Antitumor Agents"
written by Xiaolong Shi, Saiyang Zhang, Jianghao Wang, Tingyu Li, Junju Liu, Yi Hou, Lei Liu, Dongjun Fu, Haiwei Xu, Hongmin Hongmin, Yanbing Zhang,
published by Open Journal of Medicinal Chemistry, Vol.5 No.2, 2015
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.