"Prion Protein Binds to Aldolase A Produced by Bovine Intestinal M Cells"
written by Yuya Nagasawa, Yu Takahashi, Wataru Itani, Hitoshi Watanabe, Yusuke Hidaka, Shotaro Morita, Kei Suzuki, Kouichi Watanabe, Shyuichi Ohwada, Haruki Kitazawa, Morikazu Imamura, Takashi Yokoyama, Motohiro Horiuchi, Suehiro Sakaguchi, Shirou Mohri, Michael T. Rose, Tomonori Nochi, Hisashi Aso,
published by Open Journal of Veterinary Medicine, Vol.5 No.3, 2015
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.