"Original Article: Prognostic Factors of Long-Term Outcome and Functional Status Following Spontaneous Cerebellar Hemorrhage"
written by Chia-Hung Sun, Shin-Tsu Chang, Liang-Cheng Chen, Heng-Yi Chu, Shang-Lin Chiang, Tsung-Ying Li, Yung-Tsan Wu,
published by World Journal of Cardiovascular Diseases, Vol.4 No.3, 2014
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.