"Investigation of Combining Serum Tumor Biomarkers and Clinical Features for Elderly Lung Cancer Diagnosis and Classification"
written by Yingxuan Tian, Min Yu, Li Sun, Xiaoping Ren, Weifeng Liang, Wenli Shang, Shufen Huo, Linghua Liu, Yajuan Ren, Hongxia Wen, Zhuo Yang, Shenghong Wei, Cairong Wang,
published by Journal of Cancer Therapy, Vol.5 No.2, 2014
has been cited by the following article(s):