"Effect of Cultivation Pattern on the Light Radiation of Group Canopy and Yield of Spring Soybean (Glycine Max L. Merrill)"
written by Jialei Xiao, uijiang Wang, Ming Zhao, Jing Yin, Wei Li, Yingdong Bi, Wan Li, Yongcai Lai, Xiatian Shu, Yang Zhao,
published by American Journal of Plant Sciences, Vol.4 No.6, 2013
has been cited by the following article(s):