"Towards Scientific Economics"
written by Mieczysław Dobija, Bartosz Kurek,
published by Modern Economy, Vol.4 No.4, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
[1] The measurement of human capital as an alternative method of job evaluation for purposes of remuneration
2019
[2] Rzeczpospolita i Trójmorze w perspektywie wieszczów i oświeconych duchownych
2019
[3] ХХI век: современные технологии подготовки экономических кадров
2018
[4] Płaca minimalna płacą godziwą w wybranych krajach Unii Europejskiej
2018
[5] Ekonomiczne konsekwencje konfrontacji kapitału i pracy
2018
[6] Koncepcja strefy walutowej Międzymorza
2018
[7] PŁACA MINIMALNA PŁACĄ GODZIWĄ W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ.
2018
[8] Toward Deficit Free and Low Tax Economy Driven by Labor
2018
[9] LABOUR ECONOMICS: DEFINITION OF THE BASIC ACCOUNTING CATEGORIES
2017
[10] Growth of Productivity as a Measurable Effect of Synergy Between Labour and Tangible Assets
2017
[11] Ekonomiczne podstawy geopolitycznego projektu Międzymorza
2017
[12] A Qualitative Deconstruction of Consumerism: The Case of Lost Community
2017
[13] Kapitał kreatywności–pomiar i wynagradzanie
Kapita? kreatywno?ci–pomiar i wynagradzanie, 2017
[14] Wynagrodzenie minimalne a produktywność pracy w gospodarce
2017
[15] EKONOMIA PRACY. TEORIA GODZIWYCH WYNAGRODZEŃ.
EKONOMIA PRACY. TEORIA GODZIWYCH WYNAGRODZE?., 2016
[16] EKONOMIA PRACY. GOSPODARKA BEZ DEFICYTU Z OGRANICZONYMI PODATKAMI.
EKONOMIA PRACY. GOSPODARKA BEZ DEFICYTU Z OGRANICZONYMI PODATKAMI., 2016
[17] Towards an Integrative Currency Area
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2016
[18] TOWARDS DEFICIT FREE AND LIMITED TAX ECONOMY
СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ, 2016
[19] Labourism and the Economics of Limited Taxes
Labourism and the Economics of Limited Taxes, 2016
[20] Ekonomia pracy. Teoria godziwych wynagrodzeń
Ekonomia pracy. Teoria godziwych wynagrodzeń, 2016
[21] Ekonomia pracy, godziwych wynagrodzeń i racjonalnych nierówności–laboryzm
Nierówno?ci spo?eczne a wzrost gospodarczy, 2016
[22] Ekonomia pracy. Gospodarka bez deficytu z ograniczonymi podatkami
Ekonomia pracy. Gospodarka bez deficytu z ograniczonymi podatkami, 2016
[23] Accounting and the GDP measurement system
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 2015
[24] Organizacja systemu finansowego i priorytety zarządzania w państwach tworzących integracyjną strefę walutową
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 2015
[25] Problematyka wynagradzania za pracę w kontekście zagrożenia deflacją
2015
[26] Formation of the Integrative Currency Area
SOP Transactions on Economic Research, 2014
[27] The Global Currency Area a Way to Constructively End the Era of Reserve Currency
Modern Economy, 2014
[28] Teoretyczne podstawy integracyjnego obszaru walutowego: dylematy przyst?pienia Polski do strefy euro
Nierówno?ci spo?eczne a wzrost gospodarczy/Uniwersytet Rzeszowski, W kierunku zintegrowanego rozwoju, 2014
[29] Rachunkowość w systemie pomiaru aktywności ekonomicznej państwa
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowo?ci�, 2014
[30] Rachunkowość w systemie pomiaru aktywności ekonomicznej państwa.
Rachunkowo?? w systemie pomiaru aktywno?ci ekonomicznej państwa., 2014
[31] Teoretyczne podstawy integracyjnego obszaru walutowego. Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro
Nierówno?ci spo?eczne a wzrost gospodarczy, 2014
[32] Geopolityczne przesłanki i ekonomiczne podstawy unii walutowej Europy Centralnej
2014
[33] Why developed economies are at risk of deflation?
2014
[34] Scientific provenance of accounting
International Journal of Accounting and Economics Studies , 2013
[35] The Theoretical Basis of an Integrating Currency Area. The Dilemmas of Polish Accession to the Eurozone
Management and Business Administration. Central Europe , 2013