"IFN-γ-, IL-4-, IL-17-, PD-1-Expressing T Cells and B Cells in Peripheral Blood from Tuberculosis Patients"
written by Xiuyun He, Xiangyu Huang, Li Xiao, Juan Hao, Jing Li, Hongbing Chen, Yu Gao, Yazhen Zhao, Chuanzhi Zhu, Liqi Jiang,
published by Advances in Microbiology, Vol.2 No.4, 2012
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef