"Bipolar I disorder and expressed emotion of families: A cohort study in Japan"
written by Shinji Shimodera, Yukiko Yonekura, Sosei Yamaguchi, Aoi Kawamura, Masafumi Mizuno, Shimpei Inoue, Toshi A. Furukawa, Yoshio Mino,
published by Open Journal of Psychiatry, Vol.2 No.4, 2012
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef