"Research on LFS Algorithm in Software Network"
written by Wei Wang, Hai Zhao, Hui Li, Jun Zhang, Peng Li, Zheng Liu, Naiming Guo, Jian Zhu, Bo Li, Shuang Yu, Hong Liu, Kunzhan Yang,
published by Journal of Software Engineering and Applications, Vol.3 No.2, 2010
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef